2.4 Doorgaande lijn van de zorgstructuur
 

De centrale gedachte van ons onderwijs is dat een kind een ononderbroken ontwikkeling moet kunnen doormaken. Het onderwijs is zo ingericht, dat rekening wordt gehouden met de specifieke (on)mogelijkheden en behoeften van het kind. Het kind zelf is dus de 'norm'.
 

2.4.1 CITO-Leerlingenvolgsysteem

Op school wordt gewerkt met het Cito-leerlingvolgsysteem. Een aantal essentiële onderdelen van ons onderwijs wordt op vastgestelde momenten in een schooljaar getoetst. Bij de kleuters (vanaf groep 2)  gaat het om de toetsen 'taal voor kleuters' en 'rekenen voor kleuters', bij de groepen drie tot en met acht om de vakgebieden: rekenen, woordenschat, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Door het werken met gestandaardiseerde toetsen, kunnen we ons onderwijs vergelijken met regionale en landelijke normen. Het Cito-systeem geeft een goed beeld van de doorgaande lijn. Cito hanteert een 5-punt-schaal I t/m IV (voorheen A t/m E)  In de zogenaamde groepsbesprekingsgesprekken bespreekt het 'zorgteam' met elke leerkracht  het welbevinden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de resultaten van kinderen. We bespreken leerlingen die minder goed of juist opvallend goed hebben gepresteerd. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak afgesproken. Alle resultaten van toetsen, analyses en gesprekken worden ingevoerd in ParnasSys. Als uw kind bij een CITO-toets uitvalt (IV of V score), wordt u daarover geïnformeerd.

Naast de groepsbespreking worden  Cito-uitslagen ook uitvoerig besproken in parallel- en bouwvergaderingen. Daarbij houden teamleden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen, oplossingen en werkwijzen. Door een gezamenlijke visie en aanpak kunnen de resultaten verder worden geoptimaliseerd.

 

2.4.2 CITO-Entreetoets

In groep 7 krijgen de leerlingen op onze school te maken met de Cito-Entreetoets die eind april wordt afgenomen.
De toets bestaat uit de hoofdgroepen: rekenen, taal en informatieverwerking. 
Met deze toets kunnen eventuele hiaten in de leerstof worden opgespoord en kan al voorzichtig een verwachting worden uitgesproken richting voortgezet onderwijs.  In de resterende periode van de basisschool kan worden gewerkt aan deze achterstanden. Zo kan goed voorbereid worden toegewerkt naar de Eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. De kinderen krijgen de uitslag van deze toets mee naar huis.

 

2.4.3 Eindtoets

De Eindtoets  toetst in hoeverre de leerlingen aan het einde van groep 8  de einddoelen van de basisschool hebben bereikt. De uitslag van deze toets heeft de laatste jaren een ander karakter gekregen en is niet meer bepalend voor de schoolkeuze.  De toetsafname vindt nl. plaats nadat de leerlingen al zijn aangemeld voor het voortgezet onderwijs. Deze verandering heeft ook geleid tot een -door het ministerie toegestane- keuzevrijheid bij de eindtoets.  In Goirle hebben alle scholen afgelopen schooljaar bij wijze van experiment gekozen voor de IEP-eindtoets ( i.p.v. de jarenlang gebruikte Cito-eindtoets). De ervaringen zullen nu worden geevalueerd. De uitkomst zal bepalend zijn voor de richting die we de komende jaren zullen gaan inslaan.  

2.4.4 Regulier leerlingenvolgsysteem

Naast het Cito-leerlingvolgsysteem bewaren we ook alle andere gegevens van onze leerlingen. Van elk kind worden de scores, de rapporten  en de eventuele onderzoeken bewaard. Daarnaast schrijft de leerkracht een aantal attentiepunten in het Parnassys administratiesysteem. Punten over de prestaties, het karakter, de eventuele extra begeleiding, medische attentie, etcetera. Alle informatie gaat steeds mee naar de volgende leerkracht.
Aan het begin van elk schooljaar gaat de 'nieuwe' leerkracht met de leerkracht van vorig schooljaar rond de tafel zitten en bespreekt alle kinderen. Het leerlingvolgsysteem vormt daarbij de leidraad.