5.1 Kwaliteitsmeter primair onderwijs


Deze enquête wordt eens in de vier jaar ingevuld door ouders, leerkrachten en leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Zij geven in een uitgebreide vragenlijst hun visie op de school. Naast allerlei pedagogische en didactische aspecten komen hierin de meest uiteenlopende schoolzaken aan de orde. Zo geven betrokkenen hun mening over onder andere de veiligheid op school, het schoonmaken van het gebouw, de toegankelijkheid, de kwaliteit van het team, de wijze van informeren etcetera.
Dit kwaliteitsinstrument levert gegevens die mede aan de basis staan van ons schoolplan. Dit 'draaiboek' van ons onderwijs geeft een duidelijk beeld van het onderwijsbeleid in de komende vier jaar. Speerpunten worden in volgorde van belangrijkheid aangepakt. Aangezien de uitkomst van de enquête ook besproken wordt in de medezeggenschapsraad, is de inbreng van ouders mede bepalend.  

In oktober 2013 is er door organisatieadviesbureau Van Beekveld & Terpstra weer een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Omdat dit bureau beschikt over vergelijkende data, ontstaat er een beeld van de ‘gemiddelde school’, waardoor ook duidelijk wordt, hoe 't Schrijverke ten opzichte daarvan presteert. Zie cijfers in onderstaand schema, waarop we in alle bescheidenheid erg trots zijn.
Bij de ingangen van de school hangt een beknopte samenvatting van de onderzoeksresultaten.


N.B.  De kwaliteitsmeter is onlangs opnieuw ingevuld door management, personeel, ouders en leerlingen. Zodra de resultaten bekend zijn, wordt dat naar ouders gecommuniceerd. Uiteraard zullen deze t.z.t. ook worden opgenomen in de schoolgids.

cijfers 2013
 
Doelgroep Intern gemiddeld rapportcijfer Extern gemiddeld rapportcijfer  
Management 7,2 7,7                    
Personeel 7,8  7,7  
Ouders 8,3  7,6  
Leerlingen 8,5   8,0