swoosh

1.1 Wie zijn wij?

WELKOM OP 't SCHRIJVERKE

't Schrijverke is een openbare basisschool in de wijk de Groote Akkers in Goirle. De school telt momenteel al enkele jaren rond de 500 leerlingen en ruim 50 medewerkers en is daarmee een grote basisschool in Goirle. 

Onze school staat open voor kinderen van allerlei gezindten, levensbeschouwelijke richtingen en maatschappelijke overtuigingen;

Wij werken vanuit het non-discriminatiebeginsel ten aanzien van personeel en leerlingen.

Beweging-Passie-Verbondenheid-Positief zijn onze kernbegrippen. (zie hoofdstuk 1.2)

Anders gezegd: 'Iedereen is welkom op 't Schrijverke'.


Stichting Edu-Ley

De wereld van het onderwijs verandert in een razend tempo en regeren is vooruitzien. Passend onderwijs, het door ontwikkelen van Brede Scholen tot Kindcentra, de Transitie Jeugdzorg, de digitalisering van de samenleving  om maar een paar ontwikkelingen te noemen, maken het voor kleine schoolbesturen lastig om hier de juiste invulling aan te geven. Samen staan we sterker! Daarom kwam er per 1 januari 2019 een fusie tot stand tussen Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle (SKBG) en Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (BOOG) zich per 1januari 2019 in Stichting Edu-Ley.   

Met zes basisscholen onder dezelfde paraplu, geleid vanuit een centraal bestuur, krijgt Goirle een stevige positie en een sterkere stem in het onderwijsveld. Op die wijze kan op onderwijsgebied het beste aan alle kinderen uit Goirle worden geboden.
De onderwijskundige inrichting en profilering  blijft in alle gevallen op de eerste plaats een aangelegenheid van elke school afzonderlijk. 

Het toezicht wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht (RvT) en het bestuur door het College van Bestuur (CvB). Het CvB wordt gevormd door Paul van Aanholt. 
De RvT houdt onafhankelijk intern toezicht op het functioneren van de stichting en haar bestuur, de algemene gang van zaken, het naleven van wet- en regelgeving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen. Het CvB oefent alle taken en bevoegdheden uit, die aan een schoolbestuur op grond van de onderwijswetgeving toekomen. Uitzondering daarop is het besluit tot opheffing van een openbare school. Het nemen van dat besluit is voorbehouden aan de gemeenteraad van Goirle.

Correspondentie-adres Edu-Ley: Hoogendries 3   5051 WK Goirle telefoon 013-5302548
 

Schoolorganisatie

Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur, het hoofd onderwijs en zorg en drie teamleiders (onderbouw-middenbouw- bovenbouw).
 
Directeur
Peter de Baar
De directeur, heeft de dagelijkse leiding,  staat aan het hoofd van het managementteam en is  eindverantwoordelijk.

Managementteam
Teamleider onderbouw ( 1-2): Angeline Gooijers
Teamleider middenbouw (3-4-5): Maaike Sier
Teamleider bovenbouw (6-7-8): Angelique Verberne
De teamleider is de leidinggevende van een team en oefent op hoofdlijnen onderstaande taken uit.
-   Leiding geven aan een team
-   Aanspreekpunt voor ouders van leerlingen 
-   Coördineren van de uitvoering van het onderwijs en de ontwikkeling van het onderwijskundig beleid
-   Borgen van onderwijskwaliteit

                                  _________

Intern begeleiders (niet behorend tot het MT)
De leerkracht kan alleen voor elk kind een passend onderwijsaanbod realiseren, als er op schoolniveau voldoende ondersteuning is. De intern begeleider ( IB-er) zorgt samen met het zorgteam voor het realiseren van een goede ondersteuningsstructuur en oefent op hoofdlijnen de volgende taken uit:
-   Het coördineren van de ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten
-   Het ondersteuningsbeleid van de school (mee) formuleren en uitvoeren
-   Het adviseren van de leerkrachten en ouders
-   Evaluaties rondom onderwijs en ondersteuning organiseren.

Intern begeleider onderbouw ( 1-2): Mariëtte Veldman
Intern begeleider middenbouw ( 3-4-5) Marieke van Elk
Intern begeleider: (6-7-8) Daniëlle van den Eerenbeemt
  


  
  
Neem contact op