swoosh

1.2 Waar staan we voor?

Kerndoelen

De doelen, die elke basisschool in Nederland hoopt te bereiken, liggen vast. Ze worden 'kerndoelen basisonderwijs' genoemd. Uiteraard werken we ook op 't Schrijverke naar deze kerndoelen toe.
 

Uitgangspunten

Om de kerndoelen te bereiken, hanteren we een drietal uitgangspunten waarmee we ons onderwijs gestalte geven.
 

Levensbeschouwelijke uitgangspunten

De school dient de kinderen samen met de ouders voor te bereiden op het leven in een maatschappij die zich heeft ontwikkeld tot een multiculturele samenleving. Twee hoofdaspecten spelen daarbij een belangrijke rol:

1. Onze school staat open voor kinderen van alle gezindten, levensbeschouwelijke richtingen en maatschappelijke overtuigingen. Vanuit die verscheidenheid willen we komen tot waardering van elkaar en omgaan met elkaar.

2. Naast de brede toegankelijkheid (lage drempel) vinden we het belangrijk om kinderen ook via het onderwijsproces doelbewust in aanraking te brengen met maatschappelijke en mondiale problemen, andere culturen en godsdiensten. Dit contact kan middels lessen levensbeschouwelijke vorming en projecten/lessen over actief burgerschap tot stand worden gebracht.

Kernwaarden 't Schrijverke

Kernwaarden zijn de drijvende kracht in het behalen van de organisatiedoelen. Daarnaast geven ze houvast aan de werknemers binnen de school en is het richtinggevend voor hun houding en gedrag.
De school heeft vier kernwaarden geformuleerd die richting geven aan het onderwijs op onze school.

1. Beweging

We zijn een dynamische, lerende school en blijven in beweging doordat we openstaan voor vernieuwing en verbetering. We blijven in beweging door ons onderwijs continu zo goed mogelijk af te stemmen op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen, om op die manier kinderen de belangrijkste kennis en vaardigheden mee te brengen die nodig zijn in de toekomst. Niet alleen hebben we hierbij aandacht voor kwalificatie, maar ook voor persoonsvorming en socialisatie: samen de drie doeldomeinen waaraan onderwijs aandacht aan dient te besteden (Biesta, 2014). 

2. Passie

We zijn een school waarin passie voor onderwijs en ontwikkeling de leidraad voor ons dagelijks handelen is. Vanuit deze passie kunnen onze leerlingen op verschillende wijze leren. De leerlingen krijgen een onderwijsaanbod dat vanuit nieuwsgierigheid en belevingswereld  wordt samengesteld zodat 'leren' voor hen aantrekkelijk is.

3. Verbondenheid

We zijn een school die vanuit vertrouwen werkt aan een waardevolle relatie. In verbinding staan met jezelf, je omgeving en de wereld om je heen (leerling-leerkracht-ouders). We zien het stimuleren hiervan als onze taak waarbij we leerlingen handvatten geven om kennis van zichzelf en de ander te genereren.

4. Positief

We zijn een school die werkt vanuit een positieve grondhouding. We hechten waarde aan een respectvolle en vriendelijke benadering van onze leerlingen. Daarbij is het opdoen van succeservaringen een belangrijk uitgangspunt. We zien het werken vanuit een positieve grondhouding als basis voor een open blik op onszelf en de ander.

Pedagogische uitgangspunten

Om kinderen een maximale ontwikkelingskans te bieden, zal het kind zich prettig en veilig moeten voelen op school. Iedere leerling moet het gevoel hebben een waardevol iemand te zijn voor zichzelf en voor anderen. Dat betekent dat  we de kinderen vanuit een positieve basishouding benaderen. Deze benadering biedt de leerling de mogelijkheid om zichzelf te zijn. De ontwikkeling van het zelfvertrouwen, de zelfkennis en een positieve uitstraling hebben daarbij onze bijzondere aandacht. Ook krijgt het kind ruimte om kritisch te zijn, en leert het om  kritiek op een juiste wijze te verwoorden. We begeleiden de leerlingen zodat ze op een prettige wijze in een groep functioneren. Samenwerking, aandacht  en respect voor elkaar spelen daarbij een grote rol. 
Om dit te bereiken, houden we zoveel mogelijk rekening met de eigenheid van de kinderen. De verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling, motivatie en milieu spelen daarbij een belangrijke rol. Hoewel de pedagogische lijn  als een rode draad door het onderwijsgebeuren loopt, besteden we op gezette tijden specifiek aandacht aan deze zaken. Dat kan middels kringgesprekken, groepswerk of projecten.

Onderwijskundige uitgangspunten

In het kleuteronderwijs zien wij spel als een wezenlijk onderdeel om de wereld op een veilige manier te ontdekken en te leren kennen om er zo steeds beter zelf in te functioneren. Daarnaast beïnvloedt spel de ontwikkeling van alle ontwikkelingsdomeinen; het is hoe jonge kinderen leren. De rol en taak van de leerkracht om het kind hierbij te begeleiden is van groot belang. Een rijk aanbod van betekenisvolle (spel)activiteiten is noodzakelijk om tot ontwikkeling te komen. Er wordt veel waarde gehecht aan een omgeving waar middelen en materialen aanwezig zijn die veel handelings-, ervarings- en leermogelijkheden bieden. Zo'n rijke leeromgeving bevordert het enthousiasme om aan activiteiten deel te nemen. Daarnaast wordt de betrokkenheid verhoogd, waardoor we kunnen werken aan een optimale ontwikkeling. In de kleutergroepen treft men diverse hoeken aan waar kinderen de kans krijgen om hun eigen initiatieven te ontplooien, maar ook om tot samenspel te komen. Door deze uitdagende leeromgeving kan er worden afgestemd op de onderwijs- en spelbehoeften van de kinderen. 


In de groepen 3 tot en met 8 ligt het accent op programmatisch onderwijs (het werken met programma's van bepaalde methodes). Om recht te doen aan de eigen ontwikkeling proberen we binnen het systeem te komen tot een zo effectief mogelijke instructie en/of werkomgeving. Dit gebeurt o.a. door differentiatie. Deze komt tot stand door het samenstellen van instructie (niveau)groepen, adaptief aanbod tijdens het zelfstandig werken en tijdens het werken met de kieskast, waar kinderen bijvoorbeeld hun talenten of interesses kunnen prikkelen. Naast het methodisch onderwijs, heeft ook projectonderwijs een plaats binnen 't Schrijverke. In deze projecten worden in een betekenisvolle context de vakken wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming en taal geïntegreerd, waarbij leerlingen gestimuleerd worden om (generieke) vaardigheden te ontwikkelen. Binnen de projecten wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke mate van eigenaarschap en diep leren. 
We willen te allen tijde binnen dit systeem op zoek gaan naar mogelijkheden die een optimale ontwikkeling van kinderen verder bevorderen. Professionalisering van leerkrachten speelt daarbij een grote rol. Individuele nascholing en teamgerichte cursussen dragen daar een behoorlijk steentje aan bij. 

Neem contact op