swoosh

8.8 privacywetgeving

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en er is binnen de Europese Unie een wet voor privacy. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden. Dit geldt ook voor onderwijsinstellingen.

Op 't Schrijverke gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding  van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitaal administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat 't Schrijverke onderdeel uitmaakt van Edu-Ley worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermiddelen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de administratief medewerker of de directeur.


Als er leerlinggeggevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders/verzorgers, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto's omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunt u terecht bij de schooldirecteur.

Voor het zelf maken van foto en video-opnames vragen we om de volgende aandachtspunten:
het maken van foto's en video's in de school is alleen toegestaan na toestemming van de leerkracht en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden:
  • Wees terughoudend met het maken van foto's en video's.
  • Maak foto's en video's alleen voor eigen gebruik.
  • Zet geen foto's en video's op publiekelijk toegankelijke websites of social media.
  • Maak overzichtsfoto's waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.
  • Maak een close-up alleen van je eigen kind
  • Maak geen foto's van kinderen waar je eigen niet kind niet op staat.
De school is niet verantwoordelijk voor het ongewild delen van beeldmateriaal van uw kind door andere ouders/verzorgers.
Neem contact op