swoosh

AC

De activiteitencommissie (AC) van 't Schrijverke organiseert samen met het schoolteam meerdere activiteiten/evenementen per jaar voor de kinderen. Deze worden betaald uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is € 28 per kind per jaar.
De AC bestaat uit ongeveer 15 leden, plus een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De taken van de commissie en bestuur staan in het document 'Huishoudelijk Reglement Activiteiten Commissie'. 

De AC komt ongeveer vijf keer per schooljaar bij elkaar voor overleg. Dit is over het algemeen op een maandagavond om 20.00 uur in de koffiekamer van 't Schrijverke. Tijdens een vergadering wordt de voortgang van elke activiteit besproken en geëvalueerd. De secretaris maakt hiervan een verslag dat de AC-leden per e-mail ontvangen.
Op de eerste vergadering van een nieuw schooljaar wordt samen vastgesteld wie bij welke activiteit helpt. Er worden werkgroepen gevormd die de activiteiten voorbereiden en uitvoeren. Een werkgroep bestaat uit minimaal 2 AC-leden, de eventmanager van 't Schrijverke en eventueel leerkrachten. Activiteiten die de AC organiseert zijn o.a.: Sinterklaas, Kerst, carnaval en het zomerfeest. Tijdens de uitvoering van de activiteiten wordt ook gebruik gemaakt van hulpouders.

Lid worden van de AC

Iedere ouder / verzorger kan in principe lid worden van de AC. Wel bewaken we de balans tussen het aantal leden en het aantal activiteiten dat georganiseerd wordt en we proberen te zorgen voor een goede verdeling van ouders over de groepen (onder- en bovenbouw). Er wordt gestreefd naar één vertegenwoordiger per groep. De leden worden niet gekozen, maar nemen zitting volgens de regels van het 'Huishoudelijk Reglement Activiteiten Commissie'. Informatie hierover kun je aanvragen bij de secretaris, via AC@schrijverke.nl .
Hulpouder worden
Bij de uitvoering van een activiteit is vaak veel hulp nodig. Per activiteit worden hulpouders gevraagd via een oproep in de wekelijkse nieuwsbrief 't Opschrijverke, de app Parro of via intekenlijsten bij de groepen. Hulpouders die bij een bepaalde activiteit helpen, worden van te voren geïnformeerd over hun werkzaamheden. Denk hierbij aan opbouw, catering, versieren en begeleiding van de kinderen.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraag €28,- per kind per schooljaar. Van dit bedrag worden activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, sportdag en het lustrum georganiseerd. Dit bedrag wordt in principe via een automatische incasso betaald. Kinderen die na december op school starten,  betalen EUR 2,50 per maand. Ondanks dat het om een vrijwillige ouderbijdrage gaat rekenen we op uw medewerking! Wij zijn groot voorstander van inclusie en vinden het van groot belang dat alle kinderen mee kunnen doen. Dat is dan ook de meest voorname reden waarom wij hopen dat de vrijwillige ouderbijdrage betaald wordt. Ouders die niet of minder in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen kunnen contact opnemen met de directeur van de school en een betalingsregeling afspreken.

 

Neem contact op