swoosh

MR

Het beleid van de school vormgeven en uitvoeren, is steeds meer een taak van leerkrachten en ouders samen. Het middel hiertoe is de medezeggenschapsraad. Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, denkt en beslist mee met het bestuur

't Schrijverke valt samen met de andere basisscholen uit Goirle onder één gezamenlijk schoolbestuur genaamd Edu-Ley. Iedere basisschool die onder dit bestuur valt, heeft een eigen MR. Er is een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) die alle zaken op bestuursniveau behandelt. 

In de MR van 't Schrijverke hebben vier ouders en vier teamleden zitting. Ieder lid heeft een zitting voor een periode van drie jaar. Nieuwe leden voor zowel de ouder- als teamgeleding worden gekozen door middel van verkiezing. Indien nodig wordt een oproep gedaan in 't Opschrijverke aan nieuwe ouders om zich kandidaat te stellen voor deze verkiezing.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U ben dan ook van harte welkom als u een vergadering wilt bijwonen. De vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer van de school en beginnen doorgaans om 19.15 uur. 
U kunt op de hoogte blijven van de activiteiten rondom de MR door de agenda en de notulen te raadplegen via deze site. 

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kan de MR een invalshoek zijn om dit aan te kaarten. U kunt een mail sturen naar mr.schrijverke@edu-ley.nl. Uiteraard mag u ook altijd één van de MR-leden persoonlijk aanspreken. 
Bart Brenders, vader van zonen in groep 1/2, 4, 6 en 8.

Els van der Heijden, moeder van dochter in groep 8.

Rinske Huijbregts, (voorzitter) moeder van dochters in groep 3 en 8. 

Jolijn van Roessel (penningmeester) moeder van zoon in groep 1/2 en dochters in groep 3 en 5.

Jasmine Jenniskens, (plaatsvervangend voorzitter) leerkracht groep 5.

Pleuni van Ruijven,( secretaris) leerkracht groep 7.

Corine Holtrop, leerkracht groep 1/2 .

Marloes Verbeek, leerkracht groep 4.
De vergaderdata van dit schooljaar ('21-22) zijn:
Dinsdag 16 november
Dinsdag  25 januari
Dinsdag 15 maart
Dinsdag 10 mei
Dinsdag 5 juli
I

Voor de verslagen van eerdere vergadermomenten klik hier.
Neem contact op