swoosh

Ziekte en verlof

Moet uw kind door ziekte een keer verzuimen, dan dient u dat zo snel mogelijk door te geven aan de school. U kunt dit doen door een melding te maken via Parro.
Omdat er vaak enige onduidelijkheid bestaat over wanneer er nu wel of geen verlof kan worden verleend, treft u hieronder een toelichting aan.
Alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken mogen vanaf diezelfde dag onderwijs volgen op  de basisschool. De verplichting tot het volgen van basisonderwijs begint op de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt. 
Kinderen die onderwijs volgen op onze school hebben zich aan alle schoolregels te houden, zo ook de ouder waar het om verlof en verzuim gaat. Indien een ouder verlof nodig heeft voor een 4 - 13 jarig kind moet altijd het verlofformulier gebruikt worden wat op onze website staat.
Voor een vierjarig kind bestaat wel de mogelijkheid om, in goed overleg met de groepsleerkracht, eens een dag rust te nemen. Voor alle andere verlofaanvragen is voor een vierjarige dezelfde regeling van toepassing als voor het 5-13 jarig kind.

Er zijn twee vormen van schoolverzuim, te weten: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Op grond van de leerplichtwet en in overleg met de directies van de scholen in Goirle en de officier van justitie is bepaald wanneer een leerling geoorloofd mag verzuimen. Dit is onder andere bij ziekte, verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling, overlijden van een familielid, bij 12½, 25, 40, 50 of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum. De precieze regels leest u op het verlofformulier. Een aanvraag voor verlof dient schriftelijk bij de directie te worden ingediend; te downloaden via de website van onze school. downloaden. Als de directie van de school het verlof niet toestaat, zal dit schriftelijk en gemotiveerd aan u worden medegedeeld. Indien u het absoluut niet eens bent met de beslissing van de directie, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. De procedure is bij de directie van de school bekend. Is de directie van mening dat uw kind ongeoorloofd verzuimt (of twijfelt men daaraan), dan wordt dit geregistreerd en als zodanig gemeld bij de beëdigde leerplichtambtenaar van de gemeente. De directies zijn hiertoe wettelijk verplicht. De leerplichtambtenaar maakt van elk geval van ongeoorloofd schoolverzuim proces-verbaal op en stuurt dit naar de officier van justitie, die, afhankelijk van de duur van het verzuim en de frequentie ervan, zijn maatregelen neemt. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de school.

Een formulier om verlof aan te vragen is te vinden op deze site onder het kopje informatie.
Neem contact op