swoosh

1.3 Ontwikkelingen op 't Schrijverke

'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst', is een gezegde dat sinds mensenheugenis bestaat. En het moet gezegd, die toekomst was generaties lang voorspelbaar en uitgestippeld. Door de opkomende technologie en een veranderend maatschappijbeeld is men daar de laatste tijd flink wat anders tegenaan gaan kijken. Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de maatschappij andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De beschikbaarheid van moderne communicatiemiddelen, het leven in een multiculturele samenleving en de opkomst van begrippen als burgerschap en duurzaamheid hebben veel invloed op onze samenleving. Dat mensen vanuit allerlei culturen daardoor op elk moment en waar ook ter wereld in contact kunnen komen met anderen, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken, heeft een gigantische impact op het leren van nu en het functioneren later.
Wie vandaag voorop loopt, kan morgen wellicht al aan een inhaalslag beginnen. Zo geldt dat ook voor het onderwijs. Kinderen vaardig maken om zich in de toekomst staande te houden, vraagt nogal wat, bij een steeds veranderende horizon. Wij als team proberen continu zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de maatschappij en er ons onderwijs op aan aan te passen voor een zo stevig mogelijke basis voor alle leerlingen.


Professionalisering

Om leerlingen optimaal te laten ontwikkelen, is het van belang dat ook onderwijspersoneel zich blijft ontwikkelen en zich meebeweegt in de nieuwste, evidence-informed inzichten binnen het onderwijs. Zowel op didactisch vlak, als op pedagogisch vlak. Deze professionalisering gebeurt zowel op individueel niveau, als op teamniveau. Alle werknemers stellen een Persoonlijk OntwikkelPlan met daarin ambities op, welke periodiek besproken wordt met de leidinggevenden (PDCA). Opgedane kennis en expertises van leerkrachten worden in dialoog gedeeld met collega's, zodat door te leren van en met elkaar de onderwijspraktijk continue 'gefinetuned' wordt. In het schooljaar 2021-2022 vindt daarnaast externe bijscholing door bureau Tweemonds plaats, gericht op onze slogan: 'Uitdagend onderwijs waar toekomstgericht leren centraal staat'. We reflecteren o.a. in deze workshops op ons handelen en onderzoeken in de praktijk of kinderen genoeg betrokken zijn. Ook staan we stil bij de vraag: Wat moet ons onderwijs na 8 schooljaren opgeleverd hebben en wat leren we daarbij van elkaar? We richten de mogelijkheid in om met kinderen in gesprek te gaan en om bij elkaar te gaan kijken (collegiale visitatie). 


Cultuureducatie met kwaliteit

Een speerpunt van 't Schrijverke is kunst en cultuur. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen in contact te brengen met allerlei uitingen hierbinnen. We werken bij ons op school met het zgn. 'Goirles Model' waarin we nauw samenwerken met Factorium. We proberen gezamenlijk een zo breed mogelijk cultuuraanbod aan onze leerlingen te presenteren en binnen ons curriculum creatieve verwerkingsvormen t.b.v. het leren te integreren. 

Cultuureducatie met Kwaliteit is de overkoepelende term voor een stukje nascholing waaraan teambreed wordt deelgenomen. Via voorlichting, workshops en praktijkgerichte opdrachten wordt de opgedane kennis overgebracht op de leerlingen. Ons streven is dat alle leerlingen van 't Schrijverke als ze de basisschool verlaten kennis hebben genomen van:
* cultureel erfgoed in Goirle  
* musea in de omgeving
*kunst, muziek, drama, dans, literatuur, vanuit verschillende invalshoeken

De doelstellingen en opbrengsten van schooljaar 2021-2022 binnen kunst- en cultuureducatie:
 • We maken verbinding tussen cultuureducatie op 't Schrijverke ICT - projectonderwijs - onderzoeksgroep - sociaal emotioneel 

 • We willen het team nog meer verbinden met cultuuronderwijs. 

 • We borgen cultuuronderwijs en de ontwikkelingen binnen onze school. 

 • Traject CMK3 zal worden opgezet. 

 • We richten samen met de techniekcoördinatoren een creatieve techniekruimte in. 


Cultureel erfgoed / burgerschap

Een van de kerndoelen binnen het onderwijs is gericht op actief burgerschap en sociale integratie. Over hoe scholen dat bevorderen, ligt niets vast. Wel is de algemene burgerschapsopdracht in de wet verduidelijkt. Het doel is en blijft dat een school in al haar uitingen handelt in lijn met de democratische rechtstaat. Wat doen wij o.a. op 't Schrijverke aan burgerschapsonderwijs? In alle groepen wordt kennisgemaakt met een onderdeel van het materieel en immaterieel erfgoed.  Door middel van lessen en gastsprekers, maar ook door bezoeken, aan bijvoorbeeld de grafheuvels op De Regte Heide, monumenten, de molen, 't Smiske, De Schutsboom  en Kamp Vught. Ook adopteerden we als school het monument voor de Joodse familie Dasché die in de oorlog vanuit Goirle werd weggevoerd. Om het burgerschapsonderwijs steviger weg te zetten in ons curriculum, wordt komend schooljaar (2021-2022) onderzoek gedaan naar dit onderwerp, door een LIO-student van de Pabo University. Zij gaat zich o.a. richten op de visie op burgerschap en in kaart brengen of we een lijn kunnen aanbrengen in de doelen en activiteiten hierin. 


Muziek dans drama

Jonge kinderen houden van bewegen. Hier spelen we graag op in. Daarom is een blijvend plekje op het jaarrooster ingeruimd voor dansexpressie aan de leerlingen van de groepen 1-2  t/m 4. Via de taal van het dansen leveren vakdocenten een bijdrage aan het ontdekken en 'beleven' van de wereld. Ook de leerlingen uit de groepen 5, 6en 7 krijgen door vakdocenten vanuit Factorium een aantal dans-  en dramalessen aangeboden. Tenslotte maken de leerlingen uit de groepen 8 in een serie van 10 dramalessen kennis met allerlei improvisatietechnieken en spelvormen. Ook deze lessen worden verzorgd door vakdocenten.
 

Kindcentrum Groote Akkers

't Schrijverke maakt deel uit van Kindcentrum Groote Akkers, een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. 't Schrijverke is een samenwerkingsverband aangegaan met De Avonturiers, een organisatie voor kinderopvang in Goirle. Het is nog steeds onze uitdrukkelijke ambitie om in het huidige gebouw meer Kindcentrum-ontwikkeling in te zetten. We zetten uitdrukkelijk in op doorontwikkeling en zijn van mening dat de fysieke ontwikkeling een belangrijke stap is die we moeten zetten. We streven er daarom naar om spoedig een KDV onder het dak te hebben.

Peuterplein
Het samenwerkingsverband met Stichting De Avonturiers houdt ook in dat peuters tussen 2 en 4 jaar vijf ochtenden per week terecht kunnen op 't Schrijverke. Zo krijgen ze gelegenheid vertrouwd te raken met de school. Dit wordt nog versterkt door projecten en activiteiten die met enige regelmaat i.s.m. de kleuters  worden uitgevoerd. Het Peuterplein heeft de beschikking over eigen ruimtes.


Brabants Verkeersveiligheidslabel

Het is een hele mond vol. Daarom in de praktijk van alledag kortweg BVL genoemd. Al jaren prijkt dit label ook op 't Schrijverke, want we zijn erin geslaagd om ons verkeersonderwijs meer op de praktijk af te stemmen. Daar stonden we niet alleen voor. Samen met een verkeerswerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, politie, VVN, ouders en leerkrachten, kregen we dit voor elkaar. Verkeersveiligheid is voor ons een hoog goed.  Eén keer per jaar vindt er op school een verkeersweek plaats en ook gedurende het jaar zijn er activiteiten voor de groepen. We proberen ouders alert te maken op een verkeersveilige schoolomgeving. Zo werd er onlangs een film verspreid waarin de beweegman en het groene mannetje samen met ouders en kinderen van de school laten zien hoe we ons zo veilig mogelijk  moeten gedragen rondom de school.

 

Beweegonderwijs

We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen veel in beweging komen. Naast de reguliere bewegingslessen zijn we 'hofleverancier' bij de meeste sporttoernooien die voor de Goirlese jeugd worden georganiseerd. Middels  promotie proberen we deelname dan ook te stimuleren. Daarnaast kennen we op onze school een werkgroep bewegen, die verschillende sportactiviteiten organiseert. Eye-catcher van deze groep is de Beweegman die te pas en te onpas via filmpjes en in levende lijve opduikt om het bewegen een extra impuls te geven. De Beweegman is dan ook in korte tijd een begrip geworden op onze school. Ook de speelplaats is zo ontworpen dat kinderen volop gelegenheid krijgen om in actie te komen.
 

Buitenklas

Onze leerlingen zijn ook regelmatig te vinden in de buitenklas (tuin). Een mooi "lokaal in de open lucht" waar door verschillende groepen gespeeld, gewerkt en geleerd kan worden. Ook ideaal voor de peuters die er  -dichtgelegen bij hun lokaal- een eigen buitenspeelplekje vinden. De buitentuin biedt met werkplekken, speelse elementen en stukjes natuurlijke omgeving, uitdaging genoeg. We vinden het fijn dat we naast de schooltuin aan de ene zijde van de school nu ook een educatieve tuin aan de andere zijde mochten openen. 
 

Nieuwe doe- speel- en ontdektuin langs kleuterlokalen

Maar ook die traditionele schooltuin aan de andere zijde heeft inmiddels een complete metamorfose ondergaan. Door samenwerking van ouders en teamleden is daardoor een nieuw "pareltje" ontstaan.  Langs de kleuterlokalen is namelijk afgelopen schooljaar een schitterende speel-  doe- en ontdektuin aangelegd.  Om de buitenactiviteiten nog toegankelijker te maken hebben de betreffende kleuterlokalen ook nog eens een "tuindeur" gekregen waarmee de  nieuwe tuin eigenlijk in het verlengde van de binnenruimte komt te liggen. Ongetwijfeld zal er veel gebruik van worden gemaakt!  


(P)aula

Tijdens de zomervakantie van 2019 is er een grote reconstructie van onze Paula geweest, waarbij de belangrijkste veranderingen zijn: het creëren van nieuwe werkplekken, het aanleggen van een trappen-tribune en het verdwijnen van het computerbalkon.  Zo denken we deze ruimte ( i.s.m. De Avonturiers) nog optimaler in te kunnen zetten bij het onderwijs van vandaag de dag. 't Stipke is het nieuwe lokaal achter de (P)aula. Deze fraaie ruimte wordt in 2021-2022 met name gebruikt door de plusklas. 
 

Digitale ontwikkelingen

Het afgelopen jaar heeft ICT mooie impulsen gekregen op 't Schrijverke. Zo heeft er een migratie binnen Edu-Ley plaatsgevonden betreft onze digitale werkomgeving: Het hele team heeft scholing gehad in het werken binnen Microsoft-teams en Office 365. Daarnaast is veel materiaal aangevuld, vervangen, opgeschoond en beveiligd. Ook zijn de ict-mogelijkheden bij toetsing uitgebreid en is er stichting-breed geïnvesteerd in software ter auditieve ondersteuning van teksten voor kinderen met dyslexie. Ten slotte is onze ict-specialist samen met een collega begonnen met een professionaliseringstraject binnen ICT (werkend vanuit visie) zodat we als school in de nabije toekomst op een goede manier in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen op dit gebied en ons onderwijs blijvend kunnen versterken middels de digitale wereld. 
Doelstellingen en opbrengsten voor 2021-2022:
 • Een duidelijk visie wegzetten op het gebied van ICT. Dit moet ons extra houvast geven in keuzes die we maken/zullen gaan maken als het gaat om ICT in combinatie met ons dagelijkse onderwijs in de klas. Dit traject wordt begeleid vanuit Schoolupdate. Daarbij is het de bedoeling dat we het team verder meenemen in dit geheel. 
 • De middelen op het gebied van ICT verder uitbreiden.  
 • Leerlijn ICT onderzoeken en integreren
 • Leerlingen beschikken over vaardigheden om informatie op internet te zoeken en om 'in the cloud' te werken.


Rapportage

In 2020-2021 is een enthousiaste onderzoeksgroep (leerkrachten) gestart met evidence-informed onderzoek naar rapportage, met als doel het huidige rapport te verbeteren en beter aan te laten sluiten op het onderwijs dat in de loop der jaren ontwikkelingen heeft doorgemaakt. In 2022 zult u daar de output van te zien krijgen, welke uiteraard zorgvuldig periodiek geevalueerd zal worden. 


Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Dit schooljaar kiezen we ervoor om de week van 17 januari 2022 in te richten als themaweek "De week van het gedrag". In het schooljaar 2022-2023 willen we ook aan het begin van het schooljaar een themaweek gedrag optuigen: visueel maken waar we mee bezig zijn, het gevoel van samen, zichtbaar maken voor leerlingen en ouders dat er aandacht aan wordt besteed, motiverend en inspirerend voor collegae.  

Daarnaast is ook binnen dit domein een onderzoeksgroep (leerkrachten) actief, die zich richt op het versterken van zelfregulering en zelfreflectie bij kinderen, o.a. ten behoeve van een positief zelfbeeld en vergroten van eigenaarschap. Dit wordt gedaan door wetenschappelijk onderbouwde theorie te koppelen aan de praktijk en inzichtelijk te maken wat we al doen en wat beter kan op dit vlak. 


Rekenen

Een nieuwe rekenmethode is sinds dit schooljaar bij ons op school actief. De keuze, na grondig en gedegen onderzoek, is gevallen op WIG-5. Dat vraagt om een gedegen plan van implementatie. De rekencoördinator is in grote mate verantwoordelijk en zij neemt coaching en begeleiding voor haar rekening. Ze organiseert plenaire bijeenkomsten ter versterking van de didactiek binnen dit domein en evalueert met het MT. 


Lezen

Dit en volgend schooljaar (2021-2023) buigt een werkgroep o.l.v. onze taalspecialisten zich over de nieuwste inzichten binnen het domein technisch - en begrijpend lezen. Hierbij wordt zowel literatuur- als praktijkonderzoek gedaan, om te bekijken welke methode/methodiek het beste past bij de visie van de school, uiteraard ook met als doel een impuls te geven aan het leesonderwijs. 


Leerlingenraad

Continu proberen we verbeteringen aan te brengen binnen de school, zowel fysiek als op onderwijsinhoudelijk vlak. Hierbij doen we zorgvuldig onderzoek. Daar mogen we natuurlijk de input van  belangrijkste groep betrokkenen niet vergeten: de leerlingen zelf. Sinds dit schooljaar is daarom een nieuwe club betrokken leerlingen actief in de leerlingenraad, o.l.v. een leerkracht. Samen praten ze over uiteenlopende schoolzaken en stellen daarbij vragen aan elkaar en hun achterban: Zijn we tevreden? Wat vinden we fijn en wat kan beter? Hoe zouden wij dit dan graag zien en wat is mogelijk? Door deze input mee te nemen in onze besluiten, hopen we het welbevinden van onze leerlingen hoog te houden. 


NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs stelt ons in staat om de komende twee schooljaren een verfijning aan te brengen op ons leren en ontwikkelen. We maken werk van het op maat brengen van het gewenste onderwijsniveau van onze kinderen en doen dit veelal door de instructie op verschillende manieren te verstevigen: inzet onderwijsassistenten, klassenverkleining, individuele instructie, werken in groepjes, digitale leermiddelen maar ook door onze eigen vaardigheden te vergroten. Dit laatste d.m.v. teamscholing maar ook d.m.v. beeldcoachings-trajecten gericht op het leerkracht-handelen. Deze beeldcoaching wordt verzorgd door Sabine Lemmens (www.wijsbekeken.nl).  
 

Kindgesprekken 

Vanuit de NPO-financiering is het ook mogelijk om dit schooljaar te faciliteren in tijd voor kind-gesprekken. Tijdens deze gesprekken zal met name gericht worden op het welbevinden en relaties op school: de basis voor motivatie en ontwikkeling (Ryan & Deci, 2002). Hierbij worden ouders betrokken in de voorbereidingsfase, d.m.v. samen met het kind te reflecteren op welbevinden en relaties op school (m.b.v. stellingen uit leerlingvolgsysteem ZIEN!). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede relatie en samenwerking met de ouders van een school van positieve invloed op de ontwikkeling, de prestaties, de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen (o.a. Hattie, 2014; Marzano, 2014; Pameijer, 2012). De reflectie dient als leidraad voor het gesprek dat gevoerd wordt tussen leerkracht en kind.  

Doelen: 

 • Versterken relatie leerkracht-leerling 

 • Inzicht in pedagogisch klimaat: Waar liggen sterktes/zwaktes? Wat zijn de oorzaken?  

 • Analyse van de gesprekken biedt leerkracht (en IB) richting voor interventies ter verbetering van het klimaat in de groep (individueel/klassikaal) 

 • Versterken 'gouden driehoek' (kind-leerkracht-ouder)/ samenwerking met ouders 
   

Neem contact op