swoosh

1.3 Ontwikkelingen op 't Schrijverke

'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst', is een gezegde dat sinds mensenheugenis bestaat. En het moet gezegd, die toekomst was generaties lang voorspelbaar en uitgestippeld. Door de opkomende technologie en een veranderend maatschappijbeeld is men daar de laatste tijd flink wat anders tegenaan gaan kijken. Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de maatschappij andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. De beschikbaarheid van moderne communicatiemiddelen, het leven in een multiculturele samenleving en de opkomst van begrippen als burgerschap en duurzaamheid hebben veel invloed op onze samenleving. Dat mensen vanuit allerlei culturen daardoor op elk moment en waar ook ter wereld in contact kunnen komen met anderen, informatie kunnen delen en kunnen samenwerken, heeft een gigantische impact op het leren van nu en het functioneren later.
Wie vandaag voorop loopt, kan morgen wellicht al aan een inhaalslag beginnen. Zo geldt dat ook voor het onderwijs. Kinderen vaardig maken om zich in de toekomst staande te houden, vraagt nogal wat, bij een steeds veranderende horizon.
Op 't Schrijverke zijn ze zich daar terdege van bewust en hebben ze daarom de 21st century skills tot speerpunt verheven. Dat is een term die je steeds vaker tegenkomt en betrekking heeft op een samenhangend aantal vaardigheden waarlangs het onderwijs voor de toekomst gestalte moet krijgen: Samenwerken; sociaal culturele vaardigheden; communiceren; probleemoplossend vermogen; ict-geletterdheid; kritisch denken en creativiteit.  
Op onze basisschool stelde men zich de vraag op welke manier die vaardigheden (in relatie met kennis) moeten worden aangeleerd om jezelf in de hierboven genoemde veranderende samenleving staande te kunnen houden. Een vraag waarvan het antwoord in de toekomst ligt en die je dus eigenlijk stapsgewijs zult moeten aanpakken. Daarvoor werd op deze school eerst een aantal stippen gezet. Stippen die tijdens opeenvolgende studiedagen door het voltallige team ingevuld worden. Stip voor stip of wellicht beter stap voor stap zal men in een teamgerichte nascholing de genoemde vaardigheden gaan toepassen  in de praktijk.
Want de theorie kan nog zo mooi zijn, uiteindelijk gaat het om de leerlingen zelf! Voor de vakgebieden (gebruiken we deze term straks eigenlijk nog?!) cultuureducatie en wereldoriëntatie werden de eerste stippen gezet. Vol enthousiasme is het team, met de leidraad van de 21st century skills in de hand, daar ingedoken. Workshops worden gevolgd, nieuwe kennis wordt opgedaan en lessen worden omgevormd en '21ste century-proof' gemaakt.  Steeds opnieuw worden praktijkervaringen uitgewisseld, geëvalueerd en waar nodig aangepast. Uitgangspunten daarbij zijn de aanwezige lesmethoden en ook de leervragen van de groep en de individuele leerlingen. Door deze betrokkenheid worden ook de leerlingen op hun beurt enthousiast gemaakt. Zo werkt men in de groepen 7 aan het project "wereld" waarbij de leerlingen vanuit verschillende invalshoeken een stuk van de wereld in kaart gaan brengen en hierover in de meest uiteenlopende vormen een eindpresentatie verzorgen. De groepen 6 houden zich middels het project 'Geloof' bezig met de wereldgodsdiensten.  Aan soortgelijke projecten (thema's als beroemdheden, Tweede Wereldoorlog, grenzen verleggen en  kleding)  wordt in de andere groepen gewerkt. Ook de leerlingen zelf zullen door hun ervaringen en kritische manier van denken steentjes bij gaan dragen aan het vormen, bijsturen en polijsten van de ingeslagen weg. En uiteraard blijven ook ouders op de hoogte van de ontwikkelingen. Onderwijs maak je immers samen!  
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jeugd hebben we genoeg! Met de juiste bagage ligt  voor hen ongetwijfeld ook in de 21ste eeuw nog  steeds een schitterende  toekomst in het verschiet.

Hieronder volgt een aantal specifieke ontwikkelingen die op dit moment alle aandacht krijgen op 't Schrijverke. 
 

1.3.1 Werken met competenties


Een werkgroep heeft in kaart gebracht welke competenties het personeel van 't Schrijverke moet hebben. Hier in de schoolgids en langs andere kanalen dragen we uit wat we onderwijzen. We hebben daarvoor veel kennis en vaardigheden nodig. Welke zijn dat precies en voldoen we daaraan? Welke vaardigheden beheersen we al en waar moeten we nog aan werken? Elk teamlid stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op en gaat hiermee aan de slag, zodat een doorgaande ontwikkeling kan worden gewaarborgd. De afgelopen jaren is er teambreed en individueel enorm veel bijgeschoold. Het Schrijverke kent veel leerkrachten die als gecertificeerd specialist een bijdrage leveren aan het onderwijsproces.
 

1.3.2 Cultuureducatie met kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen in contact te brengen met allerlei uitingen van kunst en cultuur. Daardoor werd afgelopen schooljaar dit onderdeel tot speerpunt verheven. We werken bij ons op school met het zgn. 'Goirles Model' waarin we nauw samenwerken met Factorium. We proberen gezamenlijk een zo breed mogelijk cultuuraanbod aan onze leerlingen te presenteren.

Cultuureducatie met Kwaliteit is de overkoepelende term voor een stukje nascholing waaraan teambreed wordt deelgenomen. Via voorlichting, workshops en praktijkgerichte opdrachten wordt de opgedane kennis overgebracht op de leerlingen. Ons streven is dat alle leerlingen van 't Schrijverke als ze de basisschool verlaten kennis hebben genomen van:
* cultureel erfgoed in Goirle  
* musea in de omgeving
*kunst, muziek, drama, dans, literatuur, vanuit verschillende invalshoeken

Kwaliteitsimpuls Beeldend en Muziek

Gedurende twee jaar werd in samenwerking met vakdocenten van Factorium schoolbreed een kwaliteitsimpuls gegeven voor de vakgebieden beeldend en muziek. Leerkrachten werden hierbij vooral praktisch ondersteund bij de lessen in de klas. 
  

Cultureel Erfgoed schoolbreed

Een speciale werkgroep cultuur zorgt voor de invulling hiervan. In alle groepen wordt kennisgemaakt met een onderdeel van het materieel en immaterieel erfgoed. Met bezoeken, aan onder meer de grafheuvels, monumenten, de molen, 't Smiske, De Schutsboom  en Kamp Vught maak je zaken zichtbaar. Ook adopteerden we als school het monument voor de Joodse familie Dasché die in de oorlog vanuit Goirle werd weggevoerd. Het voorjaar is de periode bij uitstek waarin we ons Cultureel Erfgoed Erfgoed praktisch vorm geven. Een blijvend plekje op het jaarrooster om te waarborgen dat kinderen zo voldoende kennis kunnen nemen van de eigen omgeving. 
 

Muziek dans drama

Jonge kinderen houden van bewegen. Hier spelen we graag op in. Daarom is een blijvend plekje op het jaarrooster ingeruimd voor dansexpressie aan de leerlingen van de groepen 1-2  t/m 4. Via de taal van het dansen leveren vakdocenten een bijdrage aan het ontdekken en 'beleven' van de wereld. Ook de leerlingen uit de groepen 5, 6en 7 krijgen door vakdocenten vanuit Factorium een aantal dans-  en dramalessen aangeboden. Tenslotte maken de leerlingen uit de groepen 8 in een serie van 10 dramalessen kennis met allerlei improvisatietechnieken en spelvormen. Ook deze lessen worden verzorgd door vakdocenten.
 

Op weg naar.....

De opgedane kennis vanuit de teamgerichte nascholing gaat natuurlijk op allerlei manieren richting onze leerlingen. Momenteel zitten we in de experimenteerfase waarin  we uitproberen wat we uiteindelijk als  zinvolle en verrijkende onderdelen aan ons leerstofaanbod willen toevoegen. 'Cultuureducatie met Kwaliteit' is daarbij dus de leidraad. Dat betekent dat we in veel lessen en projecten bovenstaande zaken terug zien komen. Een kunstenaar in de klas; een boekenschrijfster op school; kleuters in museum De Pont.  Zoeken, vormen, verbeelden zijn hierbij essentiële termen!
 

1.3.3 Zien!

We werken in de groepen 3 t/m 8 met het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN!
Met dit programma  brengen leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van hun leerlingen systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen zelf ook een leerlingenlijst over hun welbevinden in. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling met al deze gegevens aan de slag  gaan met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt. Hierbij kan de leerkracht ook de sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd.

1.3.4 KIJK!

KIJK! is een digitaal observatie- en registratie-instrument waarmee we op 't Schrijverke de ontwikkeling van onze kleuters volgen. Via KIJK! kunnen leerkrachten een nog beter inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van het jonge kind. Want nauwkeurig en systematisch observeren hoe een kind zich gedraagt is één, het vastleggen, ordenen en interpreteren van de gegevens is misschien nog wel belangrijker. KIJK! gaat uit van de basisbehoeften, de betrokkenheid en het welbevinden bij kleuters.     Er wordt vanuit 17 ontwikkelingslijnen geobserveerd en later geregistreerd.
Na verschillende registratiemomenten wordt de totale ontwikkeling a.d.h.v. KIJK! met ouders besproken.  Dat gebeurt voor het eerst als een leerling 6 maanden op school is. Hierna volgen de registraties op de leeftijd van 5 - 5,5 - 6 jaar. Zie voor meer informatie: http://www.kijkregistratie.nl/
 

1.3.5 Kindcentrum Groote Akkers

't Schrijverke maakt deel uit van Kindcentrum Groote Akkers, een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. 't Schrijverke is een samenwerkingsverband aangegaan met De Avonturiers, een organisatie voor kinderopvang in Goirle. Het is de bedoeling om een zoveel mogelijk doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te bieden. In hoofdstuk 6.9 wordt hier nader op ingegaan.

Peuterplein
Het samenwerkingsverband met Stichting De Avonturiers houdt ook in dat peuters tussen 2 en 4 jaar vijf ochtenden per week terecht kunnen op 't Schrijverke. Zo krijgen ze gelegenheid vertrouwd te raken met de school. Dit wordt nog versterkt door projecten en activiteiten die met enige regelmaat i.s.m. de kleuters  worden uitgevoerd. Het Peuterplein heeft de beschikking over eigen ruimtes.
 

1.3.6 ParnasSys

Sinds enkele jaren wordt er op onze school gewerkt met het webbased leerlingvolgsysteem en leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Via ons ouderportaal kunnen ouders ook inloggen en hierdoor inzage krijgen in de gegevens en de ontwikkeling van hun kind. Hier staan resultaten van de toetsen en de Cito-gegevens. Ook de notities van observaties of oudergesprekken zijn met één druk op de knop zichtbaar. 

Voor een groot deel geldt dit ook voor de groepen 1-2. Het registratiesysteem KIJK! wordt naast ParnasSys voor de groepen 1-2 gebruikt. Wel wordt er door de leerkrachten van de groepen 1-2 maandelijks een notitie van hun observaties in ParnasSys gemaakt om ouders op de hoogte te houden over de ontwikkeling. Verdere observaties en registraties worden verwerkt in KIJK!

1.3.7 Dyslexieprotocol
Dyslexie is behalve een ingewikkeld taalprobleem ook een mediamiek onderwerp. Er wordt veel over geschreven en als je niet oppast verdwaal je in de hoeveelheid literatuur. Te pas en te onpas wordt een kind dat een lees- of taalachterstand heeft, het predicaat dyslectisch opgeplakt. Om kinderen met echte dyslexie sneller op te kunnen sporen, wordt in de groepen 3 en 4 gewerkt met een dyslexieprotocol. Naast een vroegtijdige signalering wordt in een protocol vastgelegd welke stappen we kunnen nemen om uitval bij lezen/spelling tegen te gaan. Zo hebben we o.a. vastgelegd dat er middels verschillende toetsen in de groepen 3 en 4 een herfstsignalering
plaatsvindt.
 

1.3.8 Beginnende Geletterheid/Gecijferdheid

 In de kleutertijd leren kinderen allerlei beginnende reken- en taalvaardigheden. Op taalgebied houdt dit in dat ze leren dat er een verband bestaat tussen gesproken en geschreven taal. Het is belangrijk dat jonge kinderen ervaringen opdoen met boeken en verhalen, dat de woordenschat uitgebreid wordt, dat ze leren kritisch luisteren, dat ze klanken kunnen onderscheiden en kennismaken met geschreven taal. Op rekengebied leren kinderen o.a. de cijfers herkennen, werken met inhoud/grootte/vorm en kleur.
Op basisschool 't Schrijverke hebben alle kleuterleerkrachten een intensief traject gevolgd over 'spelenderwijs leren', hierin hebben we geleerd hoe we in het spel alle SLO-doelen kunnen verweven. Op deze manier bieden we ook de reken- en taaldoelen volledig in samenhang bieden. Door de doelen in samenhang en geïntegreerd in thema's aan te bieden verhogen we de betrokkenheid en het enthousiasme bij de kinderen. De leerdoelen krijgen hierdoor ook meer betekenis voor de leerlingen, waardoor ze uiteindelijk beter beklijven. .
Ter aanvulling en verdere verdieping op ons onderwijs, hebben we gekozen voor de rekenmethode Wereld in Getallen. Deze methode gebruiken we als bronnenboek. Hierdoor kunnen we ook een doorgaande lijn naar groep 3 waarborgen. Op het gebied van taal gebruiken we de methode 'wat zeg je' als bronnenboek.

1.3.10 Brabants Verkeersveiligheidslabel

Het is een hele mond vol. Daarom in de praktijk van alledag kortweg BVL genoemd. Al jaren prijkt dit label ook op 't Schrijverke, want we zijn erin geslaagd om ons verkeersonderwijs meer op de praktijk af te stemmen. Daar stonden we niet alleen voor. Samen met een verkeerswerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, politie, VVN, ouders en leerkrachten, kregen we dit voor elkaar. Verkeersveiligheid is voor ons een hoog goed.  Eén keer per jaar vindt er op school een verkeersweek plaats en ook gedurende het jaar zijn er activiteiten voor de groepen. We proberen ouders alert te maken op een verkeersveilige schoolomgeving. Zo werd er onlangs een "kiss en ride"strook voor de school geopend en promoten we om te voet of per fiets naar school te komen.
 

1.3.11 Burgerschap

Scholen zijn verplicht invulling te geven aan verschillende kerndoelen. Een van die kerndoelen is gericht op actief burgerschap en sociale integratie. Over hoe scholen dat bevorderen, ligt niets vast. Op onze school wordt burgerschap ingevuld d.m.v. verschillende projecten.

Op 't Schrijverke wordt regelmatig aandacht besteed aan Goede Doelen  Om kinderen maatschappelijk bewust te maken, kiezen we vaak voor uiteenlopende acties.

De groepen 7 brengen elk jaar bloemen bij het oorlogsmonument voor de familie Dasché. Ook lezen ze gedichten voor en wordt de schoolbel geluid. Deze Joodse familie die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd weggevoerd en niet meer is teruggekeerd, woonde destijds in Goirle. Het monument bij hun woning is geadopteerd door 't Schrijverke. Voorafgaande aan de bloemlegging  wordt er gewerkt aan het Daschéproject.

De groepen 8 brengen in dit kader elk jaar een bezoek aan Kamp Vught, waar ook zij stilstaan bij de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog.

De groepen 7 nemen jaarlijks deel aan het zgn. TOG-project. Zij krijgen bezoek van mensen met een beperking (visueel, auditief of motorisch) die voorlichting komen geven over het leven met een handicap. Als afsluiting wordt er in de gymzaal een wedstrijd rolstoelbasketbal georganiseerd, waarbij de kinderen zelf ervaren hoe het is te moeten leven met een beperking. 

Om inzicht te krijgen in andere culturen en geloven houden de groepen 6 zich bezig met een project over de wereldgodsdiensten. Daarbij bezoeken ze ook een katholiek kerk, een moskee, een synagoge en een protestantse kerk. Gastsprekers komen vertellen over het Hindoeisme en het Boeddhisme.

1.3.12 Handelingsgericht werken

Hoe houd je rekening met individuele verschillen tussen kinderen? Het ene kind heeft immers meer tijd en aandacht nodig om zich de leerstof eigen te maken dan het andere.
Handelingsgericht werken (HGW) is ook sterk gericht op samenwerking met de omgeving van het kind. Anders gezegd: hoe kunnen we, uitgaande van de onderwijsbehoefte van een kind, in samenwerking met de ouders de leerstof zodanig aanbieden, dat het kind het beste leert.

Handelingsgericht werken kent de volgende uitgangspunten:
  • In de klas probeert de leerkracht zoveel mogelijk rekening te houden met wat een kind nodig heeft (werken in 3 niveaugroepen).
  • Handelingsgericht werken gaat uit van een transactioneel kader. Dit betekent dat de omgeving, het gezin, de ouders, de club waar een kind naar toe gaat, van invloed zijn op de ontwikkeling van dat kind. Samenwerken met ouders is hierbij dus erg belangrijk.
  • Bij handelingsgericht werken doet de leerkracht er toe. De leerkrachtvaardigheden krijgen veel aandacht! Hierbij werk je aan: effectieve leertijd, effectieve instructie en klassenmanagement.
  • Bij handelingsgericht werken benut je het positieve daar waar het  kan. Je gaat uit van wat een kind al kan en gaat daar mee verder.
  • Handelingsgericht werken is gericht op samenwerken.
  • Handelingsgericht werken is doelgericht, je werkt met een duidelijke doelstelling voor een groep leerlingen.
  • Handelingsgericht werken kent systematiek en is voor eenieder duidelijk. Je verzamelt gegevens van de groep kinderen, waardoor je kunt overzien wat ze nodig hebben. Deze onderwijsbehoeften cluster je zoveel mogelijk (3 groepen). Daarvoor maak je een plan, gaat aan de slag en evalueert dat tot slot. Daarna begint de hele cyclus weer van voren af aan.

1.3.13 Werkgroep bewegen met de Beweegman

We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen veel in beweging komen. Naast de reguliere bewegingslessen zijn we 'hofleverancier' bij de meeste sporttoernooien die voor de Goirlese jeugd worden georganiseerd. Middels  promotie proberen we deelname dan ook te stimuleren. Daarnaast kennen we op onze school een werkgroep bewegen, die verschillende sportactiviteiten organiseert. Eye-catcher van deze groep is de Beweegman die te pas en te onpas via filmpjes en in levende lijve opduikt om het bewegen een extra impuls te geven. De Beweegman is dan ook in korte tijd een begrip geworden op onze school. Ook de speelplaats is zo ontworpen dat kinderen volop gelegenheid krijgen om in actie te komen.
 

1.3.14 Buitenlocaties

Buitenklas

Onze leerlingen zijn ook regelmatig te vinden in de buitenklas (tuin). Een mooi "lokaal in de open lucht" waar door verschillende groepen gespeeld, gewerkt en geleerd kan worden. Ook ideaal voor de peuters die er  -dichtgelegen bij hun lokaal- een eigen buitenspeelplekje vinden. De buitentuin biedt met werkplekken, speelse elementen en stukjes natuurlijke omgeving, uitdaging genoeg. We vinden het fijn dat we naast de schooltuin aan de ene zijde van de school nu ook een educatieve tuin aan de andere zijde mochten openen.
 

Nieuwe doe- speel- en ontdektuin langs kleuterlokalen

Maar ook die traditionele schooltuin aan de andere zijde heeft inmiddels een complete metamorfose ondergaan. Door samenwerking van ouders en teamleden is daardoor een nieuw "pareltje" ontstaan.  Langs de kleuterlokalen is namelijk afgelopen schooljaar een schitterende speel-  doe- en ontdektuin aangelegd.  Om de buitenactiviteiten nog toegankelijker te maken hebben de betreffende kleuterlokalen ook nog eens een "tuindeur" gekregen waarmee de  nieuwe tuin eigenlijk in het verlengde van de binnenruimte komt te liggen. Ongetwijfeld zal er veel gebruik van worden gemaakt!  
 

1.3.15 Metamorfose P(aula)

Onze (P)aula heeft een metamorfose ondergaan. Tijdens de zomervakantie van 2019 is er een grote reconstructie geweest, waarbij de belangrijkste veranderingen zijn: het creëren van nieuwe werkplekken, het aanleggen van een trappentribune en het verdwijnen van het computerbalkon. (het balkon zelf blijft wel bestaan , maar krijgt een nieuwe functie)  Zo denken we deze ruimte ( i.s.m. De Avonturiers) nog optimaler in te kunnen zetten bij het onderwijs van de 21ste eeuw. 
 

1.3.16 Digitale ontwikkelingen

Het verdwijnen van de computers op het computerbalkon heeft ook te maken met een grote ICT-investering die in het schooljaar 2019-2020 wordt gedaan. Zo werden er voor midden- en bovenbouw tientallen nieuwe chromebooks aangeschaft waarmee computeronderwijs in de lokalen zelf wordt bevorderd. Verder werken we voortaan in de cloud gaan werken , waarbij elke leerling een eigen account heeft. Bestanden zullen daardoor altijd en overal opvraagbaar zijn.  Daarnaast zullen de leerkrachten zich middels bijscholing steeds verder gaan bekwamen in de mogelijkheden die onze digitale schoolborden bieden. In het schooljaar 2019-2020 werd hiervoor de basis gelegd toen alle leerkrachten middels een teambrede scholing het certificaat brons behaalden. De methode Delta de Draak zorgt voor de rode draad in ons computeronderwijs.
 
Neem contact op