swoosh

2.Passend Onderwijs

Passend onderwijs 

Passend Onderwijs voor ons bestuur en het samenwerkingsverband Plein 013
Het bestuur stichting Edu-Ley waar onze school onder valt, werkt samen met vijftien andere schoolbesturen in de regio in het samenwerkingsverband Plein 013. In dit samenwerkingsverband hebben alle schoolbesturen afspraken gemaakt over Passend onderwijs. De wet op Passend onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht voor alle scholen in Nederland. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden daarom voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs.
Voor meer algemene informatie verwijzen wij u naar de site van Plein 013. 


Passend onderwijs en onze school. 
Wij zullen zoveel mogelijk proberen om kinderen binnen onze (reguliere) school te helpen, al dan niet met inzet van extra ondersteuning. Voor heel veel kinderen lukt dit prima. Soms merken we dat we niet kunnen bieden wat een kind nodig heeft. Ook niet als we extra ondersteuning binnen onze school inzetten (bijv. middels een arrangement vanuit het SWV).  We gaan dan op zoek naar een alternatief. Een meer passende plek kan een speciale basisschool zijn of een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen zijn er op ingericht om kinderen met grotere/zwaardere/complexe ondersteuningsvragen goed te kunnen begeleiden. Soms stapt een kind naar een andere reguliere basisschool over die wel kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van het kind. Een en ander is echter afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. 

Als wij als school deze stap overwegen, bespreken we dat altijd eerst met de ouders. Samen met de ouders wordt dan gezocht naar een goede/passende school/plek. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de ouders. De school zelf is verantwoordelijk voor deze stap. Als ouders bezwaar hebben tegen deze stap dan kunnen ze dat kenbaar maken bij het schoolbestuur van onze school.

Als de school een passende plek heeft gevonden voor uw kind, wordt er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. 

Voordat een kind kan worden geplaatst/ingeschreven? op een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs moet de school eerst een toelaatbaarheidsverklaring krijgen  van het samenwerkingsverband. Hiervoor wordt er een aanvraag ingediend bij Loket Plein 013. Loket Plein 013 bespreekt de aanvraag van het kind, twee onafhankelijke deskundigen brengen een advies uit. Het samenwerkingsverband maakt n.a.v. de deskundigenadviezen het besluit over het al dan niet toekennen van een TLV. Alleen de school kan een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.


Wat kan de school bieden? 
Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Dat profiel is door onafhankelijke deskundigen eind 2015 beschreven. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. U kunt dit vinden op de website www.plein013.nl . Als ouder kunt u via "ouders" kiezen voor 'schoolondersteuningsprofielen'.  Vervolgens staan de verschillende typen scholen beschreven. Onze school wordt getypeerd als een netwerkschool. In een volgend scherm kunt u op de kaart op het icoontje van de school klikken. U kunt ook inzoomen of een specifieke school of adres zoeken in de zoekbalk. In dit scherm vindt u het ondersteuningsprofiel van onze school. Hoewel de ondersteuningsprofielen met zorg door een externe auditor zijn beschreven, kunt u hierin niet alles lezen wat onze school te bieden heeft. Daarom raden wij u aan om met de school in gesprek te gaan als u vragen heeft over de ondersteuning in de school. Ook op onze website vindt u de link www.plein013.nl.
 
Samen met ouders
Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons een belangrijke partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan.
Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind is daarom heel belangrijk.

Aanmelden door ouders
Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden.
 
Bezwaar maken
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de (extra)ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school.
 
Als u het niet eens bent met de Toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door het samenwerkingsverband en de keuze voor een andere school, dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie www.onderwijsgeschillen.nl
 
Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling in deze schoolgids.


2.1 Het zorgteam

   
Intern begeleider onderbouw Mariëtte Veldman
Intern begeleider middenbouw Marieke van Elk
Intern begeleider bovenbouw Daniëlle v.d. Eerenbeemt
Specialist meerbegaafdheid  Liesbeth van der Velden
Onderwijsassistent en VVE ondersteuner Susan Geurts 
Ondersteuner MRT  Merne Muskens 
Onderwijsassistenten 
Fleur van Assem,Nancy Damen (NPO),Kimberly Spieringhs(NPO)
 
Begeleider TextAid Daniëlle van den Eerenbeemt 
Ondersteuner extra leesbegeleiding  Esther van Veldhoven en Marieke van Elk
 Ondersteuner Bouw leesprogramma            Linda Smith (vrijwilliger) 


BPO

In het kader van Passend Onderwijs is het de bedoeling dat basisscholen zelf zoveel mogelijk de leerlingen die extra zorg nodig hebben, binnen hun school die hulp gaan geven die ze nodig hebben. Voorheen werden we hierbij onder-steund door consulenten van Plein 013. Dit is per 2021-2022 veranderd. De bedoeling is om dit voor deze kinderen zo thuisnabij mogelijk te gaan organiseren, waardoor er meer samengewerkt moet worden in de buurt, In de buurt gebeurt het! Bij onze buurt horen de scholen van Goirle, Riel en Alphen. Hier vallen alle scholen vanStichting Edu-Ley onder, twee scholen vanStichting Het Groene Lint en de Kleine Akkers van Stichting Tangent. Stichting Edu-Ley en Stichting Het Groene Lint hebben hiervoor 3 BPO'ers (Begeleiders Passend Onderwijs) aangesteld die ons en onze buurt hierbij gaan ondersteunen. Het accent ligt op het ondersteunen van de realisatie van thuis nabij passend onderwijs, zowel op school-als op buurtniveau. De BPO'ers werken elk vanuit stam-scholen, maar zullen breed inzetbaar en flexibel worden ingezet. Inzet van de BPO'ers gaat altijd via de IB'er.

Aangesloten BPO'ers:
Teatske Bekkema 
Janneke van der Schoot
Antoinette der Kinderen 

 

 

Neem contact op