swoosh

2.Passend Onderwijs


Wat is Passend onderwijs?

Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot 'zorg'. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een belemmering, beperking of een probleem met het gedrag. De leerkracht kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leerkracht neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt het signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leerkracht bespreekt. Misschien is extra ondersteuning of begeleiding noodzakelijk.
 
Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de (extra) ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner.
 
Onze school kan meestal prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons daarbij. Zo is aan onze school een schoolmaatschappelijk werker verbonden en een sociaal-verpleegkundige van de GGD. Een consulent van het samenwerkingsverband kan ons helpen bij het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoefte(n) en bij het bespreken van de mogelijke ondersteuning c.q. oplossingen. Aan onze school zijn twee consulenten verbonden vanuit plein 013, zij zijn meerdere dagdelen per week op onze school aanwezig. Bij het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoefte(n), betrekken we ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar als ouder/verzorger nauw bij betrokken. We maken dan samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte(n) van het kind. Ouders/verzorgers zijn wel verplicht daaraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen.
 
Wat kan de school bieden?
Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Dat profiel is door onafhankelijke deskundigen eind 2013 beschreven. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. U kunt dit vinden op de website www.plein013.nl . Als ouder kunt u via "ouders" kiezen voor 'schoolondersteuningsprofielen'.  Vervolgens staan de verschillende typen scholen beschreven. Onze school wordt getypeerd als een netwerkschool. In een volgend scherm kunt u op de kaart op het icoontje van de school klikken. U kunt ook inzoomen of een specifieke school of adres zoeken in de zoekbalk. In dit scherm vindt u het ondersteuningsprofiel van onze school. Hoewel de ondersteuningsprofielen met zorg door een externe auditor zijn beschreven, kunt u hierin niet alles lezen wat onze school te bieden heeft. Daarom raden wij u aan om met de school in gesprek te gaan als u vragen heeft over de ondersteuning in de school. Ook op onze website vindt u de link www.plein013.nl.
 
Samen met ouders
Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons een belangrijke partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan.
Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind is daarom heel belangrijk.
 
Naar een andere school
Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks alle extra hulp, het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere passende plek voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met de wensen van de ouders/verzorgers.
Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de wet op Passend onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het kind om geplaatst te worden op een andere basisschool die wel de ondersteuning kan bieden. Of dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft de taak om deze passende plek voor het kind te vinden.
 
Toelaatbaarheidsverklaring
Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht.
 
Ondersteuning door het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband helpt de scholen bij deze stappen. Zo kan elke school een consulent raadplegen die de school adviseert en of ondersteunt bij het opstellen van arrangementen. Ook bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen van een zogenaamde onderwijs makelaar van samenwerkingsverband Plein 013.
Voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten maar wel extra ondersteuningsbehoeften hebben,(bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Medisch Kinder Dagverblijf) heeft het samenwerkingsverband een apart loket ingericht waar ouders terecht kunnen.
 
Aanmelden door ouders
Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden.
 
Bezwaar maken
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de (extra)ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school.
 
Als u het niet eens bent met de Toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door het samenwerkingsverband en de keuze voor een andere school, dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie www.onderwijsgeschillen.nl
 
Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling in deze schoolgids.

Passend onderwijs op onze school
Het bestuur stichting B.O.O.G. waar onze school onder valt, werkt samen met vijftien andere schoolbesturen in de regio in het samenwerkingsverband Plein 013. In dit samenwerkingsverband hebben alle schoolbesturen afspraken gemaakt over Passend onderwijs. De wet op Passend onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht voor alle scholen in Nederland. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden daarom voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs.

 

2.1 Het zorgteam


In het ondersteuningsplan 'Borg voor Zorg' wordt beschreven wie verantwoordelijk is voor de (extra) ondersteuning voor uw kind. De leerkracht(en) van uw kind zijn voor de ouders het eerste aanspreekpunt. 
 
Hoofd Onderwijs en Zorg Helma van Laerhoven
Intern begeleider onderbouw Mariëtte Veldman
Intern begeleider middenbouw Marieke van Elk
Intern begeleider bovenbouw Daniëlle v.d. Eerenbeemt
Remedial teacher leesondersteuning
Begeleiding meer- en hoogbegaafdheid
Marieke v. Elk & Annelies Cloo gr. 
Liesbeth van der Velden
Begeleiding (extra) ondersteuning & MRT Merne Muskens
Begeleiding VVE Susan Geurts
Begeleiding Bouw       Div. ondersteuners 
Begeleiding Kurzweil Daniëlle van den Eerenbeemt 
Consulenten verbonden aan onze school vanuit Plein 013:  Sandra Pijnenburg
Ans de Gouffau 
Neem contact op