swoosh

2.4 Doorgaande lijn van de zorg

De centrale gedachte van ons onderwijs is dat een kind een ononderbroken ontwikkeling moet kunnen doormaken. Het onderwijs is zo ingericht, dat rekening wordt gehouden met de specifieke (on)mogelijkheden en behoeften van het kind. Het kind zelf is dus de 'norm'.2.4.1 CITO-Leerlingenvolgsysteem

Op school wordt gewerkt met het Cito-leerlingvolgsysteem. Een aantal essentiële onderdelen van ons onderwijs wordt op vastgestelde momenten in een schooljaar getoetst. Bij de kleuters (vanaf groep 2)  gaat het om de toetsen 'taal voor kleuters' en 'rekenen voor kleuters', bij de groepen drie tot en met acht om de vakgebieden: rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Door het werken met gestandaardiseerde toetsen, kunnen we ons onderwijs vergelijken met regionale en landelijke normen. Het Cito-systeem geeft een goed beeld van de doorgaande lijn. Cito hanteert een 5-punt-schaal I t/m IV (voorheen A t/m E)                                                                                                                                             Tijdens de zgn. groepsbesprekingsgesprekken bespreekt het 'zorgteam' met elke leerkracht  de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerling. Het welbevinden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de resultaten van de kinderen, maar ook de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) worden besproken. We bespreken leerlingen die minder goed of juist opvallend goed hebben gepresteerd. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak afgesproken. Alle resultaten van toetsen, analyses en gesprekken worden ingevoerd in ParnasSys. Als uw kind bij een CITO-toets uitvalt (IV of V score), wordt u daarover geïnformeerd.

Naast de groepsbespreking worden de  Cito-uitslagen ook uitvoerig besproken in parallel- en bouwvergaderingen. Daarbij houden teamleden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen, oplossingen en werkwijzen. Door een gezamenlijke visie en aanpak kunnen de resultaten verder worden geoptimaliseerd.

2.4.2 CITO-Entreetoets

In groep 7 krijgen de leerlingen op onze school te maken met de Cito-Entreetoets die in mei wordt afgenomen. De toets bestaat uit de hoofdgroepen: rekenen, taal en informatieverwerking. 
Met deze toets kunnen eventuele hiaten in de leerstof worden opgespoord. In de resterende periode van de basisschool kan worden gewerkt aan deze achterstanden. Zo kan goed voorbereid worden toegewerkt naar de Eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen. De kinderen krijgen de uitslag van deze toets mee naar huis.

2.4.3 Eindtoets

De Eindtoets  toetst in hoeverre de leerlingen aan het einde van groep 8  de einddoelen van de basisschool hebben bereikt. De uitslag van deze toets heeft de laatste jaren een ander karakter gekregen en is niet meer bepalend voor de schoolkeuze.  De toetsafname vindt nl. plaats nadat de leerlingen al zijn aangemeld voor het voortgezet onderwijs. Deze verandering heeft ook geleid tot een -door het ministerie toegestane- keuzevrijheid bij de eindtoets.  In Goirle hebben de scholen binnen Edu-Ley allemaal gekozen voor de IEP-eindtoets.  

2.4.4 Regulier leerlingenvolgsysteem

Naast het Cito-leerlingvolgsysteem bewaren we ook alle andere gegevens van onze leerlingen. Van elk kind worden de scores, de rapporten  en de eventuele onderzoeken bewaard. Daarnaast schrijft de leerkracht een aantal attentiepunten in het Parnassys administratiesysteem. Punten over de prestaties, het karakter, de eventuele extra begeleiding, medische attentie, etc. Alle informatie gaat steeds mee naar de volgende leerkracht.
Voor de start van het nieuwe schooljaar vindt er een zorgvuldige overdracht per leerling en groep plaats naar de volgende leerkracht(en). Het leerlingvolgsysteem vormt daarbij de leidraad.

Neem contact op