swoosh

3.2 Groep 1-2

In de groepen 1-2 proberen we in ons vormingsaanbod zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ervaringen van de kleuters, zodat de interesse, de betrokkenheid en daardoor de leerervaring zo groot mogelijk kunnen zijn.
De dagelijkse gang van zaken bestaat uit kringactiviteiten, een activiteit in de speelzaal of buiten en een werk-spelmoment, waarbij kinderen werken met o.a. expressiemateriaal, spel/thema-materiaal, loose parts en ontwikkelingsmaterialen. Kinderen spelen en werken binnen het lokaal, maar maken ook gebruik van hoeken op de gang en de ontdektuin die grenst aan de kleuterlokalen. 
Spelend en ontdekkend leren staat bij ons centraal. De thema's voor de hoeken worden vanuit ons beredeneerd aanbod opgezet waarbij we enkele vaste thema's volgen, waaronder de seizoenen en feesten zoals Kerst en Sinterklaas. De overige thema's worden door kinderen zelf aangedragen. We werken gedurende een langere periode (4-6 weken) met een thema, waardoor we op een projectmatige basis vorm geven aan het onderwijs. 
Tijdens een werkmoment in de klas werken we met een kiesbord. Dit geeft visuele ondersteuning bij het maken van keuzes en het bevordert het stuk zelfstandigheid bij leerlingen. De leerlingen werken aan zelfgekozen werkjes en opdrachten vanuit de leerkracht. Dit laatste doen we omdat we de kinderen op de voet volgen en willen weten waar het kind behoefte aan heeft. Op deze manier kunnen we ons aanbod zo goed mogelijk laten aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling. Daarnaast wordt d.m.v. het kiesbord de taakgerichtheid gestimuleerd, wat gedurende het einde van de kleuterperiode steeds belangrijker wordt. De leerkracht biedt dagelijks nieuwe activiteiten om kinderen te stimuleren en zichzelf uit te dagen. Ook de rijke leeromgeving wordt dagelijks steeds verder opgebouwd, waarin de kinderen ook zelf een stukje verantwoordelijkheid hebben om bijvoorbeeld materialen vanuit thuis mee te nemen of te knutselen. Wij zijn trots op deze rijke leeromgeving die we elk thema samen met de kinderen weten te creëren.
 
Op 't Schrijverke hechten we er veel waarde aan dat de kleuters volop de gelegenheid krijgen om al kijkende, al doende, en al bewegende, de wereld om zich heen te leren verkennen. Omdat wij op onze school een ononderbroken ontwikkeling van het kind nastreven, wordt er in de kleutergroepen ook aandacht besteed aan voorbereidende taal-, reken- en schrijfactiviteiten. 
 

1.3.8 Beginnende Geletterheid/Gecijferdheid

 In de kleutertijd leren kinderen allerlei beginnende reken- en taalvaardigheden. Op taalgebied houdt dit in dat ze leren dat er een verband bestaat tussen gesproken en geschreven taal. Het is belangrijk dat jonge kinderen ervaringen opdoen met boeken en verhalen, dat de woordenschat uitgebreid wordt, dat ze leren kritisch luisteren, dat ze klanken kunnen onderscheiden en kennismaken met geschreven taal. Op rekengebied leren kinderen o.a. de cijfers herkennen, werken met inhoud/grootte/vorm en kleur.
Op basisschool 't Schrijverke hebben alle kleuterleerkrachten een intensief traject gevolgd over 'spelenderwijs leren', hierin hebben we geleerd hoe we in het spel alle SLO-doelen kunnen verweven. Op deze manier bieden we ook de reken- en taaldoelen volledig in samenhang bieden. Door de doelen in samenhang en geïntegreerd in thema's aan te bieden verhogen we de betrokkenheid en het enthousiasme bij de kinderen. De leerdoelen krijgen hierdoor ook meer betekenis voor de leerlingen, waardoor ze uiteindelijk beter beklijven. .
Ter aanvulling en verdere verdieping op ons onderwijs, hebben we gekozen voor de rekenmethode Wereld in Getallen. Deze methode gebruiken we als bronnenboek. Hierdoor kunnen we ook een doorgaande lijn naar groep 3 waarborgen. Op het gebied van taal gebruiken we de methode 'wat zeg je' als bronnenboek.
 
 
Neem contact op