swoosh

4 Overgang naar het voortgezet onderwijs

Ook op 't Schrijverke hoor je ouders vaak zeggen: 'Wat gaat het toch allemaal snel'! Inderdaad, zo heb je ze als kleuter binnengebracht en zo moet je alweer gaan denken aan de middelbare school. Of een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, de motivatie en de aanleg van het kind. Met ons onderwijs proberen we op 't Schrijverke het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt.
De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen krijgen van de leerkrachten informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en ze bezoeken een aantal scholen. Voor de ouders is er in november een algemene informatiebijeenkomst. In januari wordt het advies van de school opgesteld en met u besproken. In januari hebben bijna alle scholen van voortgezet onderwijs ook hun open avonden/open dagen , die u samen met uw kind kunt gaan bezoeken. Ook kinderen uit groep 7 kunnen deze open avonden/open dagen bezoeken om al vast een beeld te krijgen van het  voortgezet onderwijs. In maart moeten de kinderen uit groep 8 bij een school worden aangemeld.

 

4.1 Schoolkeuze

1.  Advies van school
Het advies van de basisschool is erg belangrijk bij  de keuze van het type onderwijs dat uw kind gaat volgen. Op grond van het uitgebreid leerlingvolgsysteem door de jaren heen en de eigen ervaringen van de leerkrachten, heeft de groepsleerkracht van groep 8 een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. In november vindt er een groot overleg plaats met de leerkrachten en de teamleider  van de groepen 7 en 8, de intern begeleider van de bovenbouw en het hoofd onderwijs en zorg waarin alle leerlingen individueel worden besproken. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook de gegevens over de belangstelling van een kind, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd. Dit advies staat overigens geheel los van de Eind-toets. Het advies wordt aan leerlingen en  ouders toegelicht. Aan de school van aanmelding wordt het onderwijskundig rapport toegestuurd. Ouders kunnen indien gewenst inzage krijgen in dit rapport.

2.  Eindtoets
  
Op 't Schrijverke namen we in groep 8 jarenlang de Cito-eindtoets af. Sinds enkele jaren mag er vanuit het ministerie een keuze worden gemaakt tussen verschillende toetsaanbieders. In Goirle hebben de scholen binnen de Personele Unie in het schooljaar 2015 -2016 gekozen voor de IEP-eindtoets. Deze toets is nu alweer enkele jaren bij alle schoolverlaters afgenomen. De ervaringen zijn zodanig positief dat we hebben besloten met deze eindtoets door te gaan.

Met  een eindtoets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op diverse vakgebieden. De bedoeling ervan is o.a. om te kijken welk eindniveau uw kind heeft behaald.  VO scholen mogen leerlingen niet meer afwijzen op basis van de eindtoets.
De eindtoets zal worden afgenomen tijdens de verplichte afname periode  in april 2020. De uitslag van de toets delen wij u schriftelijk mede.
 
Neem contact op