swoosh

5 De kwaliteit van ons onderwijs


5.1 Onderwijskwaliteit binnen Edu-Ley / 't Schrijverke

Edu-Ley heeft in haar koersnotitie 'Ontdek je wereld' een gezamenlijke koers beschreven, waarin doelen en ambities binnen de functies kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming zijn verwoord (Biesta, 2014). Naast de verwerving van kennis en vaardigheden binnen de vakgebieden (kwalificatie), gaat het immers ook om het aanleren van normen, waarden, tradities en cultuur (socialisatie). Daarnaast is het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt als autonoom persoon, die op zelfverantwoordelijke wijze keuzes kan maken binnen de maatschappij (persoonsvorming). Met de bagage binnen deze domeinen, wordt hij/zij in staat gesteld om een leven lang deel uit te maken van de samenleving: als individu, in het collectief. 

Edu-Ley hecht veel belang aan de dialoog over onderwijskwaliteit, binnen alle lagen van de organisatie. 'Wat is onderwijskwaliteit?'  'Doen we de goede dingen en doen we die goed?' 'Hoe weten we dat?' De overheid geeft kaders aan (top down), besturen stellen ambities op binnen deze kaders, scholen geven concrete invulling aan het beoogde onderwijs (bottom up). Dit betekent dat onderwijskwaliteit in feite op de werkvloer 'gemaakt' wordt en in ontwikkeling moet blijven. Dit vraagt om professionaliteit in het gehele onderwijsveld. Om te werken aan ontwikkeling en professionaliteit van zowel de organisatie als geheel, als die van de individuele werknemers, is het van belang dat geïnvesteerd wordt in versterking van de professionele leergemeenschap. Edu-Ley heeft dit dan ook als ambitie gesteld voor de komende periode.

"Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren." (Verbiest, 2008)
 

Wat krijgt de aandacht?


Uiteraard zorgen we op 't Schrijverke ervoor dat de kwaliteit van de kernvakken geborgd blijft: De zogenoemde 'basiskwaliteit'. Resultaten worden zorgvuldig (in dialoog) geanalyseerd, op basis waarvan vervolgens verbeterinterventies worden ingezet. Daarnaast hebben we voor deze schoolplan-periode pijlers en school-eigen ambities centraal gesteld, waarmee we de onderwijskwaliteit binnen onze school een impuls willen geven. Pijlers en ambities die voortvloeien uit het strategisch beleidsplan van de stichting, passend bij onze eigen kernwaarden en visie. De pijlers zijn de domeinen: projectonderwijs, sociaal emotionele ontwikkeling en kunstzinnige en culturele vorming. Ambities die hieronder hangen zijn:

Het ontwikkelen van een nieuw leerlingrapport.

Het integreren van ICT-mogelijkheden binnen het onderwijs.

Het vergroten van de kwaliteit van de onderwijsprojecten.

Het vergroten van het (positief) zelfbeeld bij de leerlingen.

Het integreren van creatieve verwerkingsvormen binnen het lesprogramma.

Voor ontwikkelingen binnen deze ambities, verwijzen wij u graag naar de pagina 'Ontwikkelingen op 't Schrijverke'.


WMK

 
Binnen 't Schrijverke wordt op onderzoeksmatige wijze en evidence-informed -door alle medewerkers- gewerkt aan deze ambities, waarbij zoveel mogelijk relaties en stakeholders betrokken worden. Dit met als doel om duurzame ontwikkeling te bereiken. 
Om doorlopend en cyclisch te werken aan kwaliteit (PDCA) gaan we vanaf dit schooljaar stichting-breed werken met het Schoolkwaliteit-pakket (WMK=Werken Met Kwaliteit) van ParnasSys. Om dit zo valide en betrouwbaar mogelijk te doen, betrekken we graag alle partijen waar het kan bij (tussen)evaluaties: leerkrachten, ouders, leerlingen en andere stakeholders. Dit doen we d.m.v. vragenlijsten en de dialoog, om vervolgens ons onderwijs met deze data te bij te stellen of versterken waar nodig. 

Ook zetten we met WMK periodiek tevredenheidsonderzoeken uit binnen de genoemde doelgroepen, waarin alle domeinen die relatie hebben met de school en haar onderwijs bevraagd worden. De output hiervan wordt zorgvuldig geanalyseerd op zowel school- als stichting-niveau en gebruikt voor kwaliteitsborging/verbetering. Rapportage hiervan, vindt u uiteraard t.z.t. op de website. 
 
Neem contact op