swoosh

5.2 Cito-toetsen

Je kunt beleid maken wat je wilt en talloze speerpunten vastleggen, maar het draait natuurlijk allemaal om het welzijn van de leerlingen. In deze schoolgids hebben we al regelmatig uitgelegd dat we het pedagogisch klimaat heel hoog in het vaandel hebben staan, maar ook het prestatieniveau van onze leerlingen dient uiteraard goed in de gaten te worden houden.

Naast onze methode-gebonden toetsen die na elk blok worden afgenomen en de basis vormen voor het rapport, worden twee keer per jaar bij ons op school in elke groep de Citotoetsen afgenomen. Zo wordt het onderwijs op de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen langs de landelijke meetlat gelegd. Bij de kleuters gaat het om reken- en taaltoetsen (vanaf groep 2).

In het algemeen scoort onze school op deze toetsen boven het landelijke gemiddelde. We maken jaarlijks uitgebreide analyses van deze toetsen om ons onderwijs en de opbrengsten daarvan goed in de peiling te houden. Zo zien we de laatste jaren een verhoogde score bij technisch lezen, mede veroorzaakt door de brede invoering van de methode Estafette een aantal jaren terug.  Naar aanleiding van deze tussentijdse citotoetsen (ook wel cito-leerlingvolgsysteem genoemd), vinden de groepsbesprekingen plaats. Hierin bespreken leerkrachten en de zorgsectie hoe op groepsniveau en individueel niveau resultaten kunnen worden verbeterd. Welke voorwaarden daartoe moeten worden geschapen en welke aanpak het meest effectief zal zijn.

Ook op parallel- en bouwniveau wordt er regelmatig gesproken over de resultaten. Door intervisie worden processen en ontwikkelingen inzichtelijk en nieuwe werkwijzes breed gedragen toegepast.

Wat de eindtoets betreft waren de resultaten lange tijd volgens verwachting. Vijf jaar geleden constateerden we echter een dip en kwamen we onder het gemiddelde terecht. Met gemiddelde wordt hier bedoeld de scholendoelgroep waartoe ook onze school behoort. We hebben n.a.v. deze uitslag onderzoek laten doen door een onafhankelijk adviesbureau. Zij hebben een aantal aanbevelingen gedaan waarmee we aan de slag zijn gegaan. Daardoor hebben we de dip weer om kunnen buigen in positieve richting. Het moge dus duidelijk zijn dat we ook wat cognitieve ontwikkeling betreft op 't Schrijverke een stevige vinger aan de pols houden.
    
Neem contact op