swoosh

5.2 Uitstroom-gegevens

​​​​​​​Je kunt beleid maken wat je wilt en talloze speerpunten vastleggen, maar het draait natuurlijk allemaal om het welzijn van de leerlingen. In deze schoolgids hebben we al regelmatig uitgelegd dat we het pedagogisch klimaat heel hoog in het vaandel hebben staan, maar ook het prestatieniveau van onze leerlingen dient uiteraard goed in de gaten te worden houden.

Naast onze methode-gebonden toetsen die na elk blok worden afgenomen en de basis vormen voor het rapport,  worden twee keer per jaar bij ons op school in elke groep  de Citotoetsen afgenomen. Zo wordt het onderwijs op de vakgebieden rekenen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en technisch lezen  langs de landelijke meetlat gelegd. Bij de kleuters gaat het om reken- en taaltoetsen ( vanaf groep 2).

In het algemeen scoort onze school op deze toetsen boven het landelijke gemiddelde. We maken jaarlijks uitgebreide analyses van deze toetsen om ons onderwijs  en de opbrengsten daarvan goed in de peiling te houden. Vooral het rekenonderwijs scoort heel behoorlijk. Ook zien we de laatste jaren een verhoogde score bij technisch lezen, mede veroorzaakt door de brede invoering van de methode Estafette een aantal jaren terug.  Ook bij woordenschat zien we uitslagen die boven het landelijke gemiddelde liggen. Spelling en begrijpend lezen scoren wat wisselend, maar ook nu op niveau.
Naar aanleiding van deze tussentijdse citotoetsen ( ook wel cito-leerlingvolgsysteem genoemd), vinden de groepsbesprekingen plaats. Hierin bespreken leerkrachten en de zorgsectie hoe op groepsniveau en individueel niveau resultaten kunnen worden verbeterd. Welke voorwaarden daartoe moeten worden geschapen en welke aanpak het meest effectief zal zijn.

Ook op parallel- en bouwniveau wordt er regelmatig gesproken over de resultaten. Door intervisie worden processen en ontwikkelingen inzichtelijk en nieuwe werkwijzes breed gedragen toegepast.

Wat de eindtoets betreft waren de resultaten lange tijd volgens verwachting. Vijf jaar geleden constateerden we echter een dip en kwamen we onder het gemiddelde terecht. Met gemiddelde wordt hier bedoeld  de scholendoelgroep waartoe ook onze school behoort. We hebben n.a.v. deze uitslag onderzoek laten doen  door een onafhankelijk adviesbureau. Zij hebben een aantal aanbevelingen gedaan waarmee we aan de slag zijn gegaan. Daardoor hebben we de dip weer om kunnen buigen in positieve richting. Het moge dus duidelijk zijn dat we ook wat cognitieve ontwikkeling betreft op 't Schrijverke een stevige vinger aan de pols houden.

Sinds enkele jaren mogen scholen een keuze maken wat betreft eindtoets. Er zijn nu ook verschillende aanbieders in de markt. Na ons goed te hebben geïnformeerd hebben we twee jaar geleden ( i.s.m. andere Goirlese scholen) bij wijze van experiment gekozen voor de zgn. Iep-eindtoets. Deze toets is ons zo goed bevallen, dat we hebben besloten hiermee door te gaan.

Hieronder de resultaten van onze schoolverlaters. In welke vorm van Voortgezet Onderwijs komen die na 8 jaar 't Schrijverke terecht.
Schooljaar 12-13   Schooljaar 13-14   Schooljaar 14-15  
VMBO 12   VMBO 13   VMBO 10  
TL 33   TL 25   TL 19  
HAVO 18   HAVO 21   HAVO 25  
VWO 16   VWO 22   VWO 26  
Totaal: 79   Totaal: 81   Totaal 80  
                 
Schooljaar 15-16   Schooljaar 16-17   Schooljaar 17-18  
VBMO 8   VMBO/BK  6   VMBO B/K 8  
TL 16   VMBO/TL  12    TL 19  
HAVO 20   HAVO  26   TL/HAVO 10  
VWO 29   VWO  26   HAVO 14  
Totaal: 73   Totaal:  70   HAVO/VWO 14  
            VWO 20  
              85  
  
  
1.     11-12: 2 leerlingen volgen binnen het VMBO leerweg ondersteunend onderwijs  
2.     12-13: 4 leerlingen  volgen speciaal voortgezet onderwijs, een 1 leerling praktijk onderwijs
3.     13-14: 8 leerlingen volgen binnen het VMBO leerweg ondersteunend onderwijs
4.     14-15: 2 leerlingen volgen binnen het VBMO leerweg ondersteunend onderwijs
     
Neem contact op