swoosh

6.4 Rapportage en leerlingvolgsystemen

Ouderportaal leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys


Ouders kunnen  met een speciale code inloggen in ons leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys waar ze direct inzage krijgen in de leerlinggegevens van hun kind. In het zgn. ouderportaal treft u de uitslagen van de methodegebonden toetsen, de resultaten van de Citotoetsen en eventuele opmerkingen die de leerkracht maakt m.b.t. de pedagogische en didactische ontwikkeling in de groep. Het is de bedoeling dat dit ouderportaal zich in de toekomst verder zal gaan ontwikkelen.  Ouders kunnen zich op deze manier het hele jaar door op de hoogte houden van de ontwikkeling van hun kind. Tweemaal per jaar gaat een rapport mee naar huis. 
 

1.3.3 Zien!

We werken in de groepen 3 t/m 8 met het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN!
Met dit programma  brengen leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van hun leerlingen systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vullen zelf ook een leerlingenlijst over hun welbevinden in. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling met al deze gegevens aan de slag  gaan met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt. Hierbij kan de leerkracht ook de sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd.

KIJK!

KIJK! is een digitaal observatie- en registratie-instrument waarmee we op 't Schrijverke de ontwikkeling van onze kleuters volgen. Via KIJK! kunnen leerkrachten een nog beter inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van het jonge kind. Want nauwkeurig en systematisch observeren hoe een kind zich gedraagt is één, het vastleggen, ordenen en interpreteren van de gegevens is misschien nog wel belangrijker. KIJK! gaat uit van de basisbehoeften, de betrokkenheid en het welbevinden bij kleuters.     Er wordt vanuit 17 ontwikkelingslijnen geobserveerd en later geregistreerd.
Na verschillende registratiemomenten wordt de totale ontwikkeling a.d.h.v. KIJK! met ouders besproken.  Dat gebeurt voor het eerst als een leerling 6 maanden op school is. Hierna volgen de registraties op de leeftijd van 5 - 5,5 - 6 jaar. Zie voor meer informatie: http://www.kijkregistratie.nl/

Rapporten


Groep 3 t/m8:                                 
Tweemaal per jaar (medio januari/februari en juni/juli) krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. De inhoud en vormgeving voor de rapporten voor de groepen 3 tot en met 8 kennen, naast een gemeenschappelijk rode draad, ook onderdelen die zijn toegespitst op de respectievelijke groepen. Op deze rapporten geeft de leerkracht allereerst door middel van een woordverslag een persoonlijk beeld van uw kind tijdens de achterliggende periode. Daarna volgt een blok dat betrekking heeft op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Zaken als gedrag, taakgerichtheid, motivatie,  zelfstandigheid, werktempo, en werkverzorging komen hierbij aan de orde. Deze items worden beoordeeld volgens de vierpuntschaal onvoldoende-matig-voldoende-goed. In het laatste blok komen de vakgebieden aan de orde. De meeste resultaten worden hier genoteerd in (op tienden afgeronde) punten. Bij enkele vakgebieden hanteren we de termen onvoldoende-matig-voldoende-goed.

Gedurende het schooljaar 2020-2021 is door het team onderzoek gestart naar hoe de rapportage verbeterd kan worden, passend bij de ontwikkelingen binnen ons onderwijs. Dit schooljaar, 2021-2022, worden alle nieuwe inzichten geconcretiseerd in een nieuwe rapportage. U zult medio 2021-2022 op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten hiervan. 

 
Neem contact op