swoosh

6.6 Klachtenregeling / Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Het kan ook zijn dat u, of uw kind, met zaken zit die u of het kind graag vertrouwelijk wilt bespreken. Wij streven ernaar om onze drempel zo laag mogelijk te houden en u bent dus altijd welkom om uw klacht of probleem te komen bespreken.
Wij gaan er vanuit dat u in eerste instantie uw klacht of probleem richt aan diegene(n) voor wie die bedoeld is. Betreft het iets dat in de klas of in de thuissituatie gebeurt, ga dan altijd eerst naar de groepsleerkracht. Komt u er met hem of haar niet uit, of overstijgt de klacht de groep, ga dan naar de teamleider van de betreffende groep. Mocht u alsnog niet tot een oplossing komen, kunt u zich richten tot de directeur van de school.
Een volgende stap is dat u contact opneemt met de interne contactpersoon op school. Het gaat niet om een gekwalificeerde vertrouwenspersoon, maar om iemand die weet hoe te reageren, hoe schokkend uw bericht ook is en de weg weet in het netwerk van hulpverleningsinstellingen. Bovendien kunt u er van op aan dat uw verhaal bij hem/haar veilig is. De klacht moet wel te maken hebben met zaken die de school aangaan en het handelen van personen, die bij de school betrokken zijn.
  • De interne contactpersoon kan u adviseren, gezien de ernst van de klacht, om contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon.
  • De externe vertrouwenspersoon is iemand die geen binding heeft met de organisatie. Deze gaat na of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.
  • De externe vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
  • De interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon nemen bij hun werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken, ook nadat zij hun taak hebben beëindigd.
  • Als de externe vertrouwenspersoon de klacht niet afhandelt, verwijst deze naar een landelijke klachtencommissie. Deze onderzoekt dan de klacht, hoort de betrokken kinderen, getuigen en aangeklaagde. Beoordeelt vervolgens of de klacht gegrond is en adviseert het bevoegd gezag inzake maatregelen.
  • De interne contactpersonen zijn: Daniëlle van den Eerenbeemt, Corine Holtrop en Remco Roestenburg, tel.: 013-534 44 55 (school).
  • Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Voor onze school zijn dat Irma van Hezewijk (tel: 0885073888) en Roy Ploegmakers ( tel: 06-4808 8774). Het bestuur heeft deze externe vertrouwenspersonen in overleg met de MR aangesteld.
  • Met klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, 0900-1113111.
  • Daarnaast is er nog het meldpunt Veilig Thuis. Dat is alleen bereikbaar via het landelijke gratis telefoonnummer: 0800 - 2000. Dit meldpunt is voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling.
  • Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie, tel.: 06-10585367, mevrouw Koning. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Website: www.komm.nl.
Neem contact op