swoosh

6.7 Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Moet uw kind door ziekte een keer verzuimen, dan dient u dat zo snel mogelijk door te geven aan de school. U kunt dit doen door even te bellen (graag voor 8.30 uur) of door een briefje mee te geven aan een broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje.
Omdat er vaak enige onduidelijkheid bestaat over wanneer er nu wel of geen verlof kan worden verleend, treft u hieronder een toelichting van de leerplichtambtenaar in Goirle aan.
Alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken mogen vanaf diezelfde dag onderwijs volgen op  de basisschool. De verplichting tot het volgen van basisonderwijs begint op de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt. In overleg met de directie van de school kan een vijfjarig kind voor maximaal 10 uur per week vrijstelling van de leerplicht verkrijgen. De ouders/verzorgers zijn verplicht er voor te zorgen dat een kind als leerling van een school is ingeschreven en deze school bezoekt. Doen zij dat niet, dan is er sprake van verzuim en kan er strafvervolging plaatsvinden.
Er zijn twee vormen van schoolverzuim, te weten: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Op grond van de leerplichtwet en in overleg met de directies van de scholen in Goirle en de officier van justitie is bepaald wanneer een leerling geoorloofd mag verzuimen. Dit is onder andere bij ziekte, verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling, overlijden van een familielid, bij 12½, 25, 40, 50 of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum. De precieze regels zijn bij de administratie van de school bekend. U dient het verlof wel vooraf met de directie te bespreken. Een aanvraag voor verlof dient schriftelijk bij de directie te worden ingediend. Op school zijn bij elke leerkracht hiervoor speciale aanvraagformulieren aanwezig. Deze kunt u via de website ook downloaden. Als de directie van de school het verlof niet toestaat, zal dit schriftelijk en gemotiveerd aan u worden medegedeeld. Indien u het absoluut niet eens bent met de beslissing van de directie, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. De procedure is bij de directie van de school bekend. Is de directie van mening dat uw kind ongeoorloofd verzuimt (of twijfelt men daaraan), dan wordt dit geregistreerd en als zodanig gemeld bij de beëdigde leerplichtambtenaar van de gemeente. De directies zijn hiertoe wettelijk verplicht. De leerplichtambtenaar maakt van elk geval van ongeoorloofd schoolverzuim proces-verbaal op en stuurt dit naar de officier van justitie, die, afhankelijk van de duur van het verzuim en de frequentie ervan, zijn maatregelen neemt. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de school.
 
Neem contact op