swoosh

6.8 Ouderhulp algemeen o.a. MR GMR AC

U zult merken dat op onze basisschool regelmatig een beroep op u wordt gedaan. Verzoeken om mee te helpen bij projecten of activiteiten, in de schooltuin, bij de klusgroep of bij het excursievervoer, zullen regelmatig bij u terechtkomen. Ook onderwijsinhoudelijk kunt u af en toe een steentje bijdragen.


6.8.1 Klassenouder

Sinds een aantal jaren kennen we op onze school het begrip 'klassenouder'. U kunt uw interesse voor het klassenouderschap aan het begin van het schooljaar bekendmaken.
Een klassenouder moet worden gezien als steun voor de leerkracht bij het organiseren van bepaalde activiteiten op klassenniveau. Te denken valt bijvoorbeeld aan het regelen van het vervoer bij excursies, het zoeken van leesouders en andere hand- en spandiensten.
  

6.8.2 Hulpouder

Gedurende de jaren dat uw kind onze school bezoekt, zal er heel regelmatig een verzoek om ouderhulp aan u worden gericht. De ene keer gaat het om het begeleiden van een leesgroepje, de andere keer om hulp tijdens een bepaald project. Ook grote activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen, maar zeker ook de themadagen, de sportdagen, goede-doel- activiteiten en de lustrumfeesten kunnen niet zonder hulp van ouders worden georganiseerd. Natuurlijk weten we dat ook ouders het ontzettend druk hebben. Toch hopen we dat u allemaal wat momenten kunt vrijmaken om daadwerkelijk op school te komen meehelpen. Dat heeft enerzijds grote voordelen voor onze school, anderzijds betekent het ook ontzettend veel voor uw eigen kind. Hulpouders worden op verschillende manieren "opgeroepen".  Soms gebeurt dat op klassenniveau via Parro (communicatie-app), of regelt de klassenouder het een en ander. Bij grote activiteiten kunt u vaak ook intekenen op de lijsten die bij de lokalen hangen. Hierover krijgt u bericht via 't Opschrijverke.


6.8.3. MR en GMR

MR

Het beleid van de school vormgeven en uitvoeren, is steeds meer een taak van leerkrachten en ouders samen. Het middel hiertoe is de medezeggenschapsraad. Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, denkt en beslist mee met het bestuur.

't Schrijverke valt samen met de andere basisscholen uit Goirle onder één gezamenlijk schoolbestuur genaamd Edu-Ley. Iedere basisschool die onder dit bestuur valt, heeft een eigen MR. Er is een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) die alle zaken op bestuursniveau behandelt. 

In de MR van 't Schrijverke hebben vier ouders en vier teamleden zitting. Ieder lid heeft een zitting voor een periode van drie jaar. Nieuwe leden voor zowel de ouder- als teamgeleding worden gekozen door middel van verkiezing. Indien nodig wordt een oproep gedaan in 't Opschrijverke aan nieuwe ouders om zich kandidaat te stellen voor deze verkiezing.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U ben dan ook van harte welkom als u een vergadering wilt bijwonen. De vergaderingen vinden in de avonduren plaats in de koffiekamer van de school.
U kunt op de hoogte blijven van de activiteiten rondom de MR door de agenda en de notulen te raadplegen via deze site. 

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kan de MR een invalshoek zijn om dit aan te kaarten. U kunt een mail sturen naar mr@schrijverke.nl. Uiteraard mag u ook altijd één van de MR-leden persoonlijk aanspreken. 

Inge Dingemans, (financiën) ouder Roos en Floor (groep 8).
Els van der Heijden, ouder Nio (groep 8), Jana (groep 7) en Xavi.
Rinske Huijbregts, (voorzitter) ouder Evy (groep 8) en Femm (groep 1/2).
Eveline Pijnenborg, ouder Floortje (groep 5) en Babette (groep 3).
Jasmine Jenniskens, leerkracht groep 5.
Pleuni van Ruijven, leerkracht groep 4
Mariëtte Veldman, intern begeleidster en leerkracht groep 1/2 
Marloes Verbeek, leerkracht groep 7.

Na een periode van 3 jaar kunnen zowel ouders als leerkrachten zich herkiesbaar stellen. De maximale zittingsperiode is 6 jaar.

GMR

Per 1 januari 2019 heeft de stichting Edu-Ley ook één Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, GMR. De GMR wordt gevormd één leerkracht en één ouder afgevaardigd van elke school binnen de stichting. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals de begroting, de koersnotitie en de fusie. De GMR heeft ofwel een instemmingsbevoegdheid of een adviesbevoegdheid. Er is geregeld contact met het College van Bestuur (Paul van Aanholt) en de leden van de Raad van Toezicht.
Informatie over de GMR en de leden kunt u vinden op de website van Edu-Ley.
De leden van de GMR denken en beslissen graag mee over het onderwijs in Goirle. Wilt u nog meer weten over de GMR? Stuur een mail aan voorzitter Marjolein van Helmond.
 

6.8.4. Activiteiten Commissie 

AC

De activiteitencommissie (AC) van 't Schrijverke organiseert samen met het schoolteam meerdere activiteiten/evenementen per jaar voor de kinderen. Deze worden betaald uit de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is € 28 per kind per jaar.
De AC bestaat uit ongeveer 15 leden, plus een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De taken van de commissie en bestuur staan in het document 'Huishoudelijk Reglement Activiteiten Commissie'. 

De AC komt ongeveer vijf keer per schooljaar bij elkaar voor overleg. Dit is over het algemeen op een maandagavond om 20.00 uur in de koffiekamer van 't Schrijverke. Tijdens een vergadering wordt de voortgang van elke activiteit besproken en geëvalueerd. De secretaris maakt hiervan een verslag dat de AC-leden per e-mail ontvangen.
Op de eerste vergadering van een nieuw schooljaar wordt samen vastgesteld wie bij welke activiteit helpt. Er worden werkgroepen gevormd die de activiteiten voorbereiden en uitvoeren. Een werkgroep bestaat uit minimaal 2 AC-leden, de eventmanager van 't Schrijverke en eventueel leerkrachten. Activiteiten die de AC organiseert zijn o.a.: Sinterklaas, Kerst, carnaval en het zomerfeest. Tijdens de uitvoering van de activiteiten wordt ook gebruik gemaakt van hulpouders.

Lid worden van de AC

Iedere ouder / verzorger kan in principe lid worden van de AC. Wel bewaken we de balans tussen het aantal leden en het aantal activiteiten dat georganiseerd wordt en we proberen te zorgen voor een goede verdeling van ouders over de groepen (onder- en bovenbouw). Er wordt gestreefd naar één vertegenwoordiger per groep. De leden worden niet gekozen, maar nemen zitting volgens de regels van het 'Huishoudelijk Reglement Activiteiten Commissie'. Informatie hierover kun je aanvragen bij de secretaris, via AC@schrijverke.nl .
Hulpouder worden
Bij de uitvoering van een activiteit is vaak veel hulp nodig. Per activiteit worden hulpouders gevraagd via een oproep in de wekelijkse nieuwsbrief 't Opschrijverke, de app Parro of via intekenlijsten bij de groepen. Hulpouders die bij een bepaalde activiteit helpen, worden van te voren geïnformeerd over hun werkzaamheden. Denk hierbij aan opbouw, catering, versieren en begeleiding van de kinderen.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraag €28,- per kind per schooljaar. Van dit bedrag worden activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, sportdag en het lustrum georganiseerd. Dit bedrag wordt in principe via een automatische incasso betaald. Kinderen die na december op school starten,  betalen EUR 2,50 per maand. Wij rekenen op uw medewerking!
In 't Opschrijverke komt een oproepje om de laatste ouders op te roepen hun bijdrage te betalen. U kunt dat zelf overmaken maar ook het formulier downloaden en inleveren. Alvast hartelijk bedankt! 
Neem contact op