swoosh

8 Gezondheid en veiligheid op onze school

Gezondheid en veiligheid spelen een belangrijke rol op school. In dit hoofdstuk willen we een aantal van die aspecten onder de loep nemen.

8.1. Jeugdhulp en ondersteuning

Zoekt u begeleiding voor uw kind met een beperking of gedragsprobleem? Of wilt u hulp bij het oplossen van problemen in uw gezin? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor jeugdhulp en ondersteuning. Zij regelen samen met u de juiste jeugdhulp en geven u advies. Op www.zorginregiohartvanbrabant.nl vindt alle informatie over de organisatie en uitvoering van jeugdhulp in de regio Hart van Brabant.  
De Wegwijzer Jeugd is ontwikkeld door de 9 gemeenten van de regio Hart van Brabant in samenwerking met SJS (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant)

Jeugdnetwerken 12- Goirle
In Goirle zijn beroepskrachten dagelijks of met regelmaat bezig met kinderen, ook met uw kind. Denk bijvoorbeeld aan de leerkracht van uw kind, de peuterspeelzaalleidster, de begeleidster van clubs in het buurthuis, maar ook aan de huisarts, de consultatiebureauverpleegkundige van Thebe, en de sociaal verpleegkundige van de GGD. Soms zien zij dat het niet goed gaat met een kind. Als zij dat nodig vinden kunnen zij daarover praten in het jeugdnetwerk. In dit netwerk, een groep van beroepskrachten, worden kleine en grote zorgen besproken rondom kinderen van 0 tot 12 jaar.
De vraag is dan: hoe zou het beter kunnen gaan met deze kinderen? En wat zou er samen met de ouders aan gedaan kunnen worden? Hoe werkt het als er zorgen zijn over kinderen of over hun situatie bijvoorbeeld bij de leerkracht? Dan worden die allereerst met u als ouders/verzorgers besproken. In eerste instantie wordt gekeken binnen de mogelijkheden van de school zelf of er een oplossing is (bijv. via de IB-er of GGD spreekuur). Het kan dan zijn dat u er samen met de school niet uit komt en dat dan besloten wordt om de zorgen/de vraag in te brengen in het jeugdnetwerk. Dit wordt dan gedaan door de medewerker van het schoolmaatschappelijk werk. In het netwerkoverleg wordt geprobeerd een oplossing te vinden of een antwoord op de vraag. Er wordt ook gezocht naar mogelijkheden om u en/of uw kind enige tijd te ondersteunen. Het jeugdnetwerken is onderdeel van het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg.

Zorg voor Jeugd
Als 't Schrijverke zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 - 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico's met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. Binnen onze organisatie kunnen het Hoofd Onderwijs en Zorg of de directeur zorgsignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo'n signaal geven zij in principe alleen af, nadat zij de ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulp

De GGD zet zich in voor de bescherming en bevordering van de gezondheid van de jeugd. Tijdens het opgroeien van kinderen kunnen zich natuurlijk onverhoopt problemen voordoen. De GGD onderzoekt de ontwikkeling en gezondheid van kinderen op vaste momenten tijdens de schoolperiode. Dit draagt bij aan het vroegtijdig opsporen en aanpakken van eventuele problemen. 

Gezondheidsonderzoek op school
Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD volgen de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen tot 19 jaar. Een kind van 0 tot 4-jaar krijgt dit gezondheidsonderzoeken op het consultatiebureau. Voor kinderen van 4 tot 19 jaar is dat soms ook het geval, op andere momenten is het gezondheidsonderzoek op school. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd.

Groep 2
Als het kind 5 à 6 jaar oud is, ontvangen ouders van de GGD een uitnodiging voor het invullen van een digitale vragenlijst. Daarvoor logt u in op een beveiligde website met het wachtwoord dat de GGD u toestuurt. 
Uw kind krijgt een gezondheidsonderzoek op school. Dit gezondheidsonderzoek bestaat uit een gehoortest, een ogentest en groeimeting. De teamassistente neemt dit af in een aparte ruimte. Daarvoor haalt ze uw kind uit de klas en begeleidt het ook weer terug. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. Voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek geeft de teamassistente een korte introductie en uitleg in de klas. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige zijn altijd voor overleg beschikbaar, als dit nodig is. 

Screening logopedist
Wanneer het kind vijf jaar is, ontvangen ouders en leerkrachten een vragenlijst over de ontwikkeling van de taal, spraak, stem en het mondgedrag. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten beoordeelt de logopedist van de GGD of nader logopedisch onderzoek nodig is. 

Groep 7 
Als vervolg op het gezondheidsonderzoek in groep 2 vindt er op de basisschool in groep 7 een tweede gezondheidsonderzoek plaats. Dit gezondheidsonderzoek is ook op school in een aparte ruimte en duurt slechts 10 minuten. U bent hierbij niet aanwezig. Het onderzoek richt zich op een aantal onderdelen van de lichamelijke ontwikkeling. Het doel is om eventuele gezondheidsproblemen op te sporen en gezondheidsrisico's zo veel mogelijk te beperken.
De teamassistente onderzoekt uw kind. Zij neemt een ogentest af, inclusief het kleurenzien en zij voert een groeimeting uit. Hiervoor hoeven alleen de schoenen en zware bovenkleding uit. Voordat de onderzoeken beginnen, legt de teamassistente in de klas uit wat zij gaat doen.

Zorgen bij zorgen
Iedere ouder heeft wel eens vragen over de gezondheid of ontwikkeling van zijn of haar kind. Denk bijvoorbeeld aan groei- of gehoorproblemen, slaap- en eetproblemen, moeilijk gedrag of vragen over de opvoeding. Alle ouders, leerlingen, maar ook de school kunnen met dit soort vragen altijd terecht bij medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Als de leerkracht of intern begeleider een gesprek of onderzoek aanvraagt, is wel de toestemming van de ouders nodig. Afhankelijk van de vraag of het probleem, bekijkt het team van de Jeugdgezondheidszorg of verder advies of onderzoek nodig is en door wie.

Inentingen
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus, Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rodehond). U krijgt hiervoor een uitnodiging van de GGD.
Twaalfjarige meisjes krijgen een oproep voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV).

Een gezonde en veilige school
De GGD ondersteunt de school bij het realiseren van een veilig, gezond en hygiënisch schoolklimaat, zoals het voorkomen en bestrijden van hoofdluis en krentenbaard, uitvoeren van projecten over een gezonde leefstijl of het meten van en adviseren over een gezond binnenmilieu. 

Vragen, informatie en contact
Hebt u vragen aan de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopedist, neem dan gerust contact op met het team Jeugdgezondheidszorg:  0900 463 64 43 Ma t/m vr: 08:00 - 17:00 uur.

 

Neem contact op