swoosh

8.5 protocol school en veiligheid

Binnen de gemeente Goirle is een convenant 'school en veiligheid' opgesteld. Het gaat om een afspraak over samenwerking tussen de gemeente Goirle, de politie en de Goirlese basisscholen. Dit protocol gaat over stappen die genomen moeten worden om bijvoorbeeld bij overlast, vandalisme en crimineel gedrag rondom de school samen op te treden. Dit om een (sociaal) veilig leefklimaat in stand te houden en dat waar mogelijk te verbeteren. Ieder speelt zijn eigen rol, maar de problematiek wordt samen aangepakt. Dit beleid is gericht op informatie-uitwisseling tussen de partijen en draagt er zorg voor dat er altijd melding wordt gemaakt van alle vormen van criminaliteit. Als leerlingen in schoolverband regels overtreden worden ze middels hun eigen schoolreglement gestraft. Dit kan per school verschillen maar is nooit in strijd met en kan altijd aangevuld worden door justitiële maatregelen. Zaken die voorheen binnen de scholen werden behandeld en afgehandeld, worden zo op een eenduidige open manier aangepakt.

Wanneer u een strafbaar feit, een vermoeden van een strafbaar feit dan wel een (fysiek) gevoel van onveiligheid signaleert, dan verzoeken wij u dit op school te melden. Dat kan op alle niveaus in de schoolorganisatie van conciërge tot directie. De melding krijgt vervolgens de aandacht die het verdient. U kunt het protocol opvragen bij de directeur van de school.
Neem contact op