swoosh

Gedragscode Wettelijk kader

De Wet is altijd leidend. Daarnaast betekent het kiezen voor een school ook dat medewerkers, leerlingen en ouders zich conformeren aan de regels van een school.
Voor het primair onderwijs bestaat - in tegenstelling tot andere beroepsgroepen - geen algemeen geldende gedrags-/beroepscode. Schoolbesturen zijn zelf aan zet om een gedragscode vast te stellen waarin wordt aangegeven welk gewenst en professioneel gedrag van medewerkers verwacht wordt. Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het 3 basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden.

In een veiligheidsplan is minimaal opgenomen:

• Overzicht van preventieve maatregelen die de school neemt om ongewenste omgangsvormen te voorkomen en schoolveiligheid te bevorderen.
• Procedures en protocollen bij incidenten rondom agressief gedrag, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, LHBT+-intimidatie en huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Gedragsregels (schoolnorm voor acceptabel gedrag).
• Sanctie- en aangiftebeleid. • Verdeling van de wettelijk vastgestelde taken en functies op gebied van veiligheid: vertrouwens- en/of contactpersoon, coördinatie pestbeleid, aanspreekpunt in het kader van pesten, bedrijfshulpverlener en preventiemedewerker.
• Calamiteitenplan: opvang, nazorg en informatievoorziening.
• Algemeen privacyreglement ten behoeve van de privacybescherming van medewerkers, ouders en leerlingen, ook ten aanzien van de samenwerking en uitwisseling van gegevens met externe partners.
• Weergave hoe er inzicht wordt gehouden in de veiligheidsbeleving van medewerkers en leerlingen en in de aard en omvang van incidenten.
• Social media protocol Edu-Ley
• Protocol ongewenst gedrag Edu-Ley

Een aantal van deze aspecten is opgenomen in de gedragscode. Op de scholen zijn er ook nog aparte school specifieke documenten ter ondersteuning van het veiligheidsplan.
Neem contact op