swoosh

Gedragscode 1. Gedragscode medewerkers

(o.a. leerkrachten, directieleden, onderwijsondersteuners, stagiaires en vrijwilligers)

Inleiding

Het is nuttig ongeschreven regels tot geschreven regels te maken. Een organisatie die deze gedragsregels als basis heeft, staat stevig in zijn schoenen. Iedereen weet wat er wordt verwacht en weet dat je op elkaar kunt rekenen. In voorkomende situaties kan worden gerefereerd aan de gedragsregels. De gedragsregels vormen een preventie voor conflicten. De directeur bewaakt de gedragscode op schoolniveau.

De wijze waarop medewerkers met leerlingen omgaan, de omgang tussen medewerkers onderling, het omgaan van medewerkers met ouders, bepaalt mede de schoolcultuur.
Uitgangspunten
- Wij accepteren en respecteren elkaar.
- Wij onderschrijven het uitgangspunt dat mannen en vrouwen, jongens en meisjes gelijkwaardig zijn.
- Wij geven de ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen, zolang deze niet in conflict komen met de algemene gedragsregels.
- Wij scheppen een klimaat waar kinderen en volwassenen zich veilig voelen.
- Wij bevorderen een klimaat waarin voor kinderen en volwassenen voorwaarden aanwezig zijn om zich een positief zelfbeeld te vormen.
- Er wordt veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
- Op school zorgen we goed voor onze eigen materialen, die van een ander en van de school en zorgen we er samen voor dat de school er netjes en verzorgd uitziet.
- Van iedereen binnen de school wordt verwacht dat hij zich aan de vastgestelde gedragsregels houdt. - De gedragsregels komen regelmatig terug binnen teamvergaderingen en klassengesprekken.

Richtlijnen
Bij zaken die niet in dit document worden genoemd beslist de directie. Dit gebeurt zoveel mogelijk na overleg met het team.

Deze gedragsregels dienen als richtlijnen te worden gehanteerd.

Algemeen
Stichting Edu-ley is een organisatie waar de medewerkers zoveel mogelijk tegemoet komen aan de behoeften, competenties, autonomie en relaties met elkaar.

Dat doen wij door:
Rekening te houden met verschillen door
• iedereen in zijn waarde te laten;
• het goede voorbeeld te geven;
• te reflecteren.
Het creëren van een constructieve, professionele en veilige, open werksfeer door:
• Het goede voorbeeld te geven;
• Het bespreken van problemen volgens het concept, ik zie, ik hoor…..klopt dat?
• De mogelijkheid om één teamlid in vertrouwen te nemen en om raad te vragen,
• Het nemen van verantwoordelijkheid; problemen kunnen alleen worden opgelost als betrokkenen met elkaar het probleem bespreken, hulp aan te bieden;
• Persoonlijke zaken (brieven, e-mails et cetera) alleen met derden te delen met wederzijds goedvinden; • De doelstellingen van de school uitgangspunt voor handelen en gedragingen te laten zijn. Het streven naar gelijkwaardigheid binnen de school. Daar horen de volgende gedragingen niet bij:
• Grappen met seksueel en/of racistisch getinte, discriminerende en/of op geloofsovertuiging gerichte, vernederende strekking naar anderen, zowel verbaal als non-verbaal;
• Seksueel en/of racistisch getinte, discriminerende of op geloofsovertuiging gerichte getinte toespelingen of insinuaties, direct of indirect. Wij bedoelen hier ook opmerkingen over of vragen naar uiterlijk of gedrag van een ander;
• Handtastelijkheden (die als vernederend kunnen worden ervaren door een ander);
• Grof taalgebruik of schuttingtaal, ook niet via internet.

Mobiele telefoon
Medewerkers maken in principe onder lestijd geen gebruik van hun mobiele telefoon op school voor privé gelegenheden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden in overleg met de directeur.

Communicatie
Communicatie met de media vindt uitsluitend plaats met toestemming van de directie of het College van Bestuur (CvB).

Het publiceren van artikelen in bijvoorbeeld vaktijdschriften vindt onder de volgende voorwaarden plaats:
• Een publicatie mag niet direct dan wel indirect leiden naar Stichting Edu-ley;
• Interne informatie van Stichting Edu-ley kan zonder instemming van het CvB niet worden gebruikt in of voor publicaties;
• Bij plaatsen/publiceren van artikelen gaat het CvB akkoord met ondertekening met naam en positie binnen het onderwijs, bijvoorbeeld directeur PO;
• Bij twijfel over de inhoud van een publicatie verwacht het CvB overleg en met/na akkoord een publicatie.

Schriftelijke communicatie naar ouders vindt altijd plaats via het portaal van de school.

Conflicten
Bij conflicten tussen collega's onderling of personeelslid en leidinggevende wordt eerst geprobeerd om hier samen uit te komen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, kan de hulp van de leidinggevende (bij conflicten tussen collega's onderling) of van het bestuur (bij conflicten tussen personeelslid en leidinggevende) worden ingeroepen. De betrokkenen of de leidinggevende/bestuurder informeren de "tegenpartij", alvorens het gesprek aan te gaan.
Neem contact op